kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1995 5778 1994 1860 20/11/1995
 
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE YANLIŞ ALACAK HESABI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN
TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNÜN, 2004 SAYILI İCRA
İFLAS YASASINA GÖRE ADLİ YARGININ GÖREV ALANINA GİRDİĞİ HK.<
Avukat olan davacının yargı kararıyla müvekkiline ödemek zorunda kal-
dığı tazminatın icra takip dosyalarında yanlış alacak hesaplanmasından
kaynaklandığından bahisle uğradığını öne sürdüğü 29.861.301 lira zara-
rın ödenmesi istemiyle açtığı davanın reddine karar veren Sakarya İda-
re Mahkemesinin 30.9.1993 tarih ve E:1992/643, K:1993/715 sayılı kara-
rının temyizen incelenip bozulması istemidir.
Avukat olan davacının müvekkilinin eşinin trafik kazası sonucu
ölümü nedeniyle açtığı tazminat davasında mahkemece karşı tarafın taz-
minat ödemesine karar verilmiştir. Kocaeli 1.İcra Müdürlüğünün sayılı
dosyalarında alacak takibe konulmuştur. Avukat olan davacının alacak-
tan feragatı sebebiyle dosyanın işlemden kaldırılması üzerine de mü-
vekkilinin açtığı dava sonunda, dava kabul edilerek tazminata hükme-
dilmiştir.
Davacı, İcra Müdürlüğünce icra takip dosyalarında yanlış alacak
hesabı yapılması nedeniyle alacaktan feragat ettiğini ve müvekkiline
tazminat ödemek zorunda kaldığını, zarara uğradığını öne sürerek Ada-
let Bakanlığınca ödenmesi istemiyle dava açmıştır.
Sakarya İdare Mahkemesince uyuşmazlığın esası incelenerek dava-
nın reddine karar verilmiştir.
Davacı, İcra Müdürlüğünün yanlış alacak hesabı nedeniyle tazmi-
nat ödemek zorunda kaldığı iddiasıyla anılan mahkeme kararının temyi-
zen incelenip bozulmasını istemektedir.
2004 sayılı İcra ve İflas Yasası'nın 5.maddesinde İcra ve İflas
Dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davalarının ancak
idare aleyhine açılabileceği, Devletin, zararın meydana gelmesinde ku-
suru bulunan görevlilere rücu hakkının saklı olduğu ve bu davalara ad-
liye mahkemelerinde bakılacağı hükme bağlanmıştır.
Bu durumda İcra Müdürlüğünde yapılan yanlış alacak hesabı nede-
niyle uğranıldığı öne sürülen zararın tazmini istemiyle açılan dava-
nın, 2004 sayılı Yasanın aktarılan hükmü gereği adli yargı yerinde gö-
rülüp, çözümlenmesi gerektiğinden, uyuşmazlığın esasına girilerek da-
vanın reddi yolunda verilen temyize konu idare mahkemesi kararında hu-
kuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasanın 49/1-a maddesi uya-
rınca Sakarya İdare Mahkemesinin 1993/715 sayılı kararının bozulmasına
karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:91)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA