kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1996 5896 1995 2812 08/10/1996
 
YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN İDA-
RECE TAZMİNİ GEREKTİĞİ HK.<
Dava, Adana 2.İdare Mahkemesi kararının idarece uygulanmaması
sebebiyle uğranıldığı ileri sürülen 100.000.000 lira zararın, kararı
uygulamayan Yüreğir Kaymakamı ve İçişleri Bakanlığından tazmini iste-
miyle açılmıştır.
Adana 2.İdare Mahkemesi temyizen incelenen kararıyla, dosyanın
incelenmesinden, davacılara ait taşınmazlara tecavüzde bulunulması ü-
zerine davacıların, söz konusu taşınmazların zilyedi olduklarının yar-
gı kararıyla hüküm altına alındığı, taşınmazların yargı kararının ge-
reği olarak davacılara teslim edilmesi gerekirken ... Kaymakamlığınca
yeniden soruşturma yapılarak bu taşınmazlara tecavüz olmadığından ba-
hisle taşınmazların mütecavizlere teslim edildiği, bu konuda verilen
yargı kararının idarece uygulamadığının görüldüğü gerekçesiyle, gerçek
zararın saptanması amacıyla yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda
belirlenen miktarı esas alarak ... lira maddi tazminata hükmedip faz-
laya ilişkin tazminat istemini reddetmiştir.
Davalı idare, yargı kararının yerine getirilmemesi gibi bir
davranışının bulunmadığı, iptal kararı üzerine yeni bir işlem tesis
edilmesi gerektiği düşüncesiyle davranıldığı, bu nedenle tazmin sorum-
luluğunun bulunmadığı; davacı ise, olay tarihinde ... Kaymakamı olan
kişinin de tazmin sorumluluğunun bulunduğu, davada bu hususun karşı-
lanmamasının hukuka aykırı olduğu savlarıyla kararın temyizen incele-
nerek bozulmasını istemektedirler.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bo-
zulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3622 sayılı Kanun
ile değişik 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halin-
de mümkündür.
Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede i-
leri sürülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nite-
likte görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen ka-
rarın onanmasına karar verildi. (MT/NÇ) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA