kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1997 3696 1996 1457 27/10/1997
 
MÜMESSİLE UYGULANAN İSKONTO KIYMETE DAHİL EDİLMEDİĞİ HK.<
... Havalimanı Giriş Gümrük Müdürlüğünde tescilli ... gün ve ... sa-
yılı giriş beyannamesi muhteviyatı eşyanın beyan edilen kıymetinin
noksan olduğundan bahisle yapılan ek tahakkuku; 1615 sayılı Kanunun
65'inci ve Gümrük Yönetmeliğinin 243'üncü maddesini açıklayarak, olay-
da, taraflar arasında imzalanan distribütörlük sözleşmesi gereği fiyat
indirimi uygulandığı, ithale konu eşyayla ilgili olarak ithal tarihi
itibarıyla, beyan edilen kıymetin üzerinde, kesin olarak bir fiyat
tespitinin bulunmadığı anlaşılmakla, yapılan ek tahakkukta isabet gö-
rülmediği gerekçesiyle kaldıran İstanbul 8. Vergi Mahkemesinin 1995/-
796 sayılı kararının; üretici firma nezdindeki kıymet araştırması so-
nucu elde edilen fiyatlara istinaden yapılan ek tahakkukun yerinde ol-
duğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Dosyanın incelenmesinden, ... gün ve ... sayılı giriş beyanna-
mesi muhteviyatı eşyaların kıymetlerinin faturalarına uygun olarak be-
yan edildiği, gümrük idaresince, New York Başkonsolosluğu Ekonomi ve
Ticaret Müşavirliği aracılığıyla ihracatçı Remington Arms Company Inc.
firması nezdinde fatura tarihi itibarıyla FOB ihraç birim kıymetinin
araştırılması neticesinde, bildirilen fiyatlar üzerinden ek tahakkuk
yapıldığı, yükümlü şirketin ihracatçı firmanın Türkiye'deki tek tem-
silcisi olduğu, ihracatçı firmanın dosyada mevcut 1.11.1994 günlü ya-
zısında, yükümlüye 1991 yılında yapılan satışlarda üretici satış fi-
yatları üzerinden %10 oranında indirim yapıldığının belirtildiği ve
yükümlü tarafından da, Remington Arms Company Inc. firmasının Türkiye
distribütörü oldukları, aralarında imzalanan 15.2.1991 günlü sözleşme-
ye istinaden satış fiyatları konusunda özel anlaşmalar yapabildikleri,
üretici (liste) fiyatları üzerinden %10 ila %15, %15 ila %17 oranla-
rında indirim yapıldığının kabul edildiği anlaşılmıştır.
1615 sayılı Gümrük Kanununun "Eşyanın Kıymeti" başlığını taşı-
yan ve olay tarihinde yürürlükte bulunan 65'inci maddesinin 1'inci
fıkrasında; "İthal eşyasının gümrük vergisine esas olan kıymeti, güm-
rük vergisi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihteki normal fiyatı-
dır." denilmiş, 2'nci fıkrasında; "Normal fiyat, birbirinden müstakil
bir alıcı ile bir satıcının tam ve serbest rekabet şartları içinde u-
yuştuğu farz olunan fiyattır.
Bu fiyat tespit olunurken;
a) Eşyanın alıcıya Türkiye'de giriş liman veya mahallinde tes-
lim edildiği,
b) Eşyanın satışına ve Türkiye'de giriş liman veya mahallinde
teslimine mütaallik bütün masrafların satıcıya ait bulunduğu, dolayı-
sıyla normal fiyata dahil olduğu,
c) Türkiye'de ödenmesi gereken vergi ve resimlerin alıcıya ait
olduğu dolayısıyla normal fiyata dahil bulunmadığı farz olunur." de-
nilmek suretiyle ithal eşyasının gümrük vergisine esas kıymeti olan
"normal fiyatın" tanımı yapılmıştır.
Aynı maddenin 4/d fıkrasında ise, iki şahıstan her biri diğeri-
nin ticaretinde herhangi bir menfaat rabıtasına sahip olursa veya her
ikisinin herhangi bir ticarette müşterek bir menfaat rabıtası bulunur-
sa, bu menfaat rabıtaları doğrudan doğruya veya dolayısıyla da olsa bu
şahısların iş ortağı addolunacağı belirtilmiştir.
1615 sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin
386'ncı maddesinin (B) fıkrasının IV. bendinde, Gümrük Kanununun 65.
maddesinin 4/d fıkrasında açıklandığı şekilde satıcı ile ortak sayı-
lan veya satıcının acentesi veya mümessili veya tek bayii veya komis-
yoncusu olan, özet olarak satıcı firma ile olan münasebeti müstakil
bir alıcı durumunda bulunmayan mükelleflerin giriş beyannamelerinin
(B) tablosunu doldurmakla zorunlu oldukları, IV/5. bendinde de alıcı
ile satıcı arasındaki münasebetin mahiyetinden doğan komisyon, iskonto
ve diğer masraflarla yapılmış olan tenzilatın vergi matrahına katılma-
ları gerektiğinden, fatura fiyatına ekleneceği belirtilmiştir.
386'ıncı maddenin yukarıda belirtilen IV. bendinin sondan bir
önceki paragrafında ise, giriş beyannamelerinin (B) tablosunu dolduran
mükelleflerin münasebet durumlarının sonradan bakanlıkça incelenmesi
sonunda, alıcı ve satıcı arasındaki münasebetler dolayısıyla normal
fiyattan daha düşük olarak beyan edildiği tespit olunan kıymetlerin
normal kıymete göre ayarlanacağı açıklanmıştır.
Olayda, ihracatçı Remington firması ile yükümlü şirket arasında
düzenlenmiş bulunan anlaşma uyarınca üretici satış fiyatları üzerinden
indirim uygulandığı, tarafların birbirinden ayrı müstakil alıcı ve sa-
tıcı pozisyonunda olmayıp, yükümlü şirketin, Remington firmasının Tür-
kiye'de tek yetkili temsilcisi olarak faaliyet gösterdiği, söz konusu
münasebet nedeniyle beyannamenin (B) tablosunun doldurulması gerekir-
ken (A) tablosunun doldurulduğu görülmektedir.
1615 sayılı Gümrük Kanununun olay tarihinde yürürlükte bulunan
65'inci maddesindeki tanımdan da anlaşılacağı üzere, normal fiyat,
gerçekleşmiş bir fiyat değil, tam ve serbest rekabet şartları altında
teşekkül etmesi öngörülen nazari bir fiyattır. Üretici Remington fir-
masının yükümlü şirkete uyguladığı indirimli fiyatın, aralarında müs-
takil bir alıcı satıcı ilişkisi bulunmaması nedeniyle normal fiyat o-
larak düşünmek mümkün değildir. Bu itibarla, gümrük vergisine esas
kıymetin tespitinde menşe ülkesinde oluşan ve tüm alıcılara uygulanan
FOB ihraç fiyatının dikkate alınması gerekmektedir. Aksine bir uygula-
manın, ithal edilen aynı nitelik ve standarttaki eşyaların, farklı ko-
şullara göre oluşan değişik fiyatlar esas alınarak vergilendirilmesi
gibi, 1615 sayılı Kanunun 65'inci maddesiyle öngörülen amaca ters so-
nuçlar doğurması kaçınılmazdır.
Yükümlü şirket tarafından beyan edilen kıymetin, üretici firma
tarafından bildirilen üretici satış fiyatlarına nazaran indirimli ol-
duğu saptanmış bulunmasına göre, ihracatçı firma ile ithalatçı arasın-
daki münasebetin mahiyetinden kaynaklanan kıymet farkının beyan edilen
kıymete dahil edilmesi suretiyle ek tahakkuk yapılmış olmasında Gümrük
Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinin yukarıda değinilen hükümlerine aykı-
rılık söz konusu değildir.
Bu durumda, idarece, ihracatçı firmanın yükümlü şirkete uygula-
dığı indirimli fiyat üzerinden yapılan beyan kabul edilmeyerek, üreti-
ci firma nezdindeki kıymet araştırması neticesinde elde edilen üretici
satış (FOB ihraç) fiyatı esas alınmak suretiyle yapılan ek tahakkukta
mevzuata aykırılık bulunmadığından, aksi yolda verilen mahkeme kara-
rında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne; mahkeme kara-
rının bozulmasına, karar verildi. (MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:95)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA