kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1998 5542 1997 4274 24/12/1998
 
TAAHHÜT EDİLEN SERMAYEYİ ÖDEMEYEN ORTAKLARIN BU PARAYI BORÇ OLARAK
KULLANDIKLARI İLERİ SÜRÜLEREK ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDAN BAHSEDİLEME-
YECEĞİ HK.<
Tasfiyeye giren davacı şirketin ... dönemi işlemlerinin incelenmesi
sonucu ortaklara kullandırılan paralar karşılığında faiz tahakkuk et-
tirilmemesinin örtülü kazanç dağıtımı olduğu ileri sürülerek yapılan
kurumlar vergisi tarhiyatı nedeniyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu-
nun 75/4 ve 94/6-b inci maddeleri gereğince davacı şirket adına gelir
(stopaj) vergisi salınmış, fon hesaplanmış kaçakçılık cezaları kesil-
miştir. Ankara 1. Vergi Mahkemesi ... günlü ve 1997/582 sayılı kara-
rıyla; 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 17 nci maddesinin 3 ncü
fıkrası uyarınca şirketin kendi aktif varlıklarından ortaklarına faiz-
siz veya düşük faizli borç para vermiş olmasının örtülü kazanç olarak
kabul edildiği, olayda şirket ortaklarının taahhüt etmiş oldukları
sermayeyi ödemedikleri, dolayısıyla borç vermenin söz konusu olmadığı,
taahhüt edilen sermayenin ödenmemesi nedeniyle şirketin tasfiyeye git-
tiği, bu durumda davacı şirket ortaklarından tahsil edemediği bilanço-
da gösterilen sermayenin şirketin ortaklarına borç verme işlemi sayı-
larak uygulanmayan faiz içinde örtülü kazanç temin edildiğinin kabul
edilemeyeceği gerekçesiyle tarhiyatın kaldırılmasına karar vermiştir.
Davalı İdare, davacı şirketin sermaye taahhüdünün yerine getirilmesine
ilişkin muhasebe kaydı ile sermaye hesabını aynı yevmiye maddesinde
karşılıklı çalıştırılmak suretiyle kaydettiğini, ... tarihi itibariyle
sermaye hesabının ... lira alacaklandırılarak ortaklar arasında pay-
laştırıldığını ileri sürmekte,kararın bozulmasını istemektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen
kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulması-
nı sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:100)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA