kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1996 7532 1995 6701 14/11/1996
 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TÜZEL KİŞİLİĞİNİN YASA VE BAKANLAR KU-
RULU KARARINA DAYANARAK TESİS ETTİĞİ TASARRUF MEVDUATININ 150.000.000
LİRAYI AŞAN KISMININ ÖDENMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE A-
ÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE GÖRÜLÜP ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Davacı, mevduat kabul etme izni ve bankacılık işlemleri yapma
yetkisi kaldırılan Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş.
nde iki ayrı hesapta bulunan 822.247.151 lira mevduatının tamamının
faiziyle birlikte ödenmesi isteğiyle yaptığı başvurusunun 2.2.1992 ta-
rih ve 92/2707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3.2.1994 tarih ve
94/5455 sayılı kararla değişik 2.maddesi gereğince 150.000.000 lirayı
aşan kısmının ödenemeyeceği öne sürülerek reddine ilişkin 11.11.1994
tarih ve 96094 sayılı T.C.Merkez Bankası nezdinde kurulu Tasarruf Mev-
duatı Sigorta Fonu işleminin iptali istemiyle dava açmıştır.
Ankara 8.İdare Mahkemesince, bankalara yatırılan tasarrufların
borç niteliğinde, müşteriyle banka arasındaki ilişkinin de özel hukuk
ilişkisi olduğu, mevduat ödeme yükümlülüğü üstlenen Sigorta Fonu'nun
Devlet koruması ve güvencesi uyarınca kurulmuş olsa da, bankanın yeri-
ne geçerek ödemede bulunma şeklinde oluşan ilişkisinin özel hukuk i-
lişkisi olmasını ortadan kaldırmadığı, bu haliyle de müşteriyle banka
arasındaki özel hukuk ilişkisinin devamı niteliğindeki bankadaki mev-
duatın ödenmeyeceği yolundaki tasarrufun da idari bir işlem olduğunun
kabulüne olanak olmadığından uyuşmazlığın adli yargı yerinde görülüp,
çözümlenmesi gerektiği gerekçesiyle dava görev yönünden reddedilmiş-
tir.
Davacı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu işleminin kamu hukuku a-
lanında, kamu gücü kullanılarak tesis edilen bir idari işlem olduğu
iddiasıyla anılan Mahkeme kararının temyizen incelenip bozulmasını is-
temektedir.
3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 65.maddesinde, bankacılıkta gü-
ven ve istikrarı korumak ve bankaların mali bünyelerini güçlendirmek,
gerektiğinde yeniden yapılandırmak ve bankalardaki tasarruf mevduatını
sigorta etmek amacıyla tüzel kişiliği haiz Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu kurulduğu belirtilerek, Fon'un T.C.Merkez Bankası tarafından ida-
re ve temsil olunacağı, fon kaynaklarının tahsilinde 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı,
aynı Yasa'nın 67.maddesinde de mevduat kabul eden bütün bankaların ta-
sarruf mevduatlarını sigorta ettirmek zorunda olduğu ve sigortaya tabi
olacak tasarruf mevduatının tanımını yapmaya, miktarını ve buna iliş-
kin sair hususları düzenlemeye Bakanlar Kurulu'nun yetkili olduğu hük-
me bağlanmıştır.
Bakanlar Kurulu'nun 2.2.1992 tarih ve 92/2707 sayılı kararının
değişik 2.maddesiyle de bir bankada bir gerçek kişiye ait tasarruf
mevduatı ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz döviz tevdiat hesapla-
rının 150.000.000 liralık kısmının sigorta kapsamında olduğu belirtil-
miştir.
Olayda da 94/5456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Türkiye Tu-
rizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin bankacılık iş-
lemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılması üzerine anı-
lan bankada mevduat hesabı bulunan davacının hesabındaki tasarrufun
tamamının ödenmesine ilişkin 25.10.1994 tarihli başvurusu, Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu'nun 11.11.1994 tarih ve 96094 sayılı dava konusu
işlemiyle 92/2707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın değişik 2.maddesi
gereğince 150.000.000 lirayı aşan kısmının ödenemeyeceği öne sürülerek
reddedilmiştir.
Bu durum karşısında, 3182 sayılı Yasa hükümlerine göre kurulan,
T.C.Merkez Bankası tarafından idare ve temsil olunan Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu tüzel kişiliğince Yasa ve Bakanlar Kurulu Kararına daya-
nılarak tesis edilen işlemin, yasa ve düzenleyici işlemlerin uygulan-
masına ilişkin, idari faaliyet alanıyla ilgili, idare hukuku çerçeve-
sinde yapılan, tek taraflı, doğrudan uygulanabilir nitelikte bir idari
işlem olduğunun kabulü gerektiğinden, bu işlemin iptali istemiyle açı-
lan davanın da idari yargı yerinde görülüp, çözümlenmesi gerekmekte-
dir.
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasa'nın 49.maddesi uyarınca
Ankara 8.İdare Mahkemesi'nin 14.3.1995 tarih ve 1995/372 sayılı kara-
rının bozulmasına, dava dosyasının yeniden bir karar verilmek üzere a-
nılan Mahkemeye gönderilmesine karar verildi. (MT/NÇ)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA