kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1989 756 1988 217 11/10/1989
 
BELEDİYENİN, MÜLKİYETİ KENDİSİNE AİT OLAN VE KAMUNUN KULLANIMINA AYRI-
LAN BİR YERDE BULUNAN İŞYERİNDE ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YAPILMASINA İZİN
VERİP VERMEMEYE İLİŞKİN İŞLEMİNİN, SALT MAL SAHİBİ KİRACI İLİŞKİSİ
KAPSAMINDA DÜŞÜNÜLEMEYECEĞİ, BELEDİYENİN KAMU GÜCÜNÜ KULLANARAK BU İŞ-
YERİNİN ÇALIŞMA KURALLARINI DENETLEYEBİLECEĞİ HK.<
Dava, kamunun kullanımına ayrılmış bir yerde belediyece yapılan işyeri
için, vilayetten alınacak alkollü içki satış iznine dayanak olmak üze-
re mülk sahibi belediyenin izin vermemesine ilişkin işlemin iptali
istemiyle açılmıştır.
Dosya içeriğinden, davacının kira sözleşmesi ile İzmir Kültürpark içe-
risindeki işyerini 5 yıl için Belediyeden kiraladığı, Belediye Encüme-
ni Kararı ile de işyerinin Kafeterya-birahane olarak çalışmasına izin
verildiği anlaşılmıştır.
4250 sayılı İspirtove İspirtolu İçkiler İnhisarı Yasasının 3023 sayılı
yasa ile değişik 19.maddesi ile biranın alkollü içki niteliği kazanma-
sı üzerine davacının içkili yer izni verilmesi yolundaki istemi, bele-
diyece, kira sözleşmesi ve ekindeki bu dükkanlarda alkollü içki satış-
ının yapılabilmesi için bir kural bulunmadığı, yerin değerini artırıcı
bir özelliğin sonradan getirilmesinin sözleşme koşullarının değiştiril
mesi ve kişiye yarar sağlanması sonucunu ortaya çıkaracağı, bu durumun
idareyi sorumluluk altına sokacağı gerekçesiyle reddedilmiştir.
Temyiz konusu edilen Mahkeme kararında içkili yer izni vermeye o yerin
en büyük mülkiye amirinin yetkili olduğu bu nedenle davacı isteminin
Belediye Encümenince reddedilmesinde yetki yönünden yasalara uyarlık
bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmişse de, davacı-
nın işyeri kamuya ayrılmış ve belediyenin kamu hizmeti verdiği bir
park içerisinde yer aldığına göre belediyenin olaydaki işlevinin salt
malsahibi kiracı ilişkisi kapsamında düşünülmesine olanak yoktur.
Çünkü, belediye park içerisindeki dükkandan kira geliri sağlarken di-
ğer yandan da bu yerde kamu hizmeti yapmaktadır.
Bu bakımdan belediyenin, kamuya ait olan yer üzerindeki işyeri için
kamu gücünü kullanarak bu işyerinin çalışma kurallarını denetleyebil-
mesi gerekir.
Ancak belediyece 1982 yılında işyerinin birahane olarak çalıştırılması
na izin verilirken, burada bira satışı yapılmasında bir sakınca olmadı
ğı belirlenmiş, kira miktarı da ilgilinin bira satışından sağlayabile-
ceği kazanç tutarı gözönüne alınarak saptanmış olduğuna göre 3023 sa-
yılı yasa ile yapılan değişiklikten sonra alkollü içki satışı ile kişi
yararına ek kazanç sağlanacağı gerekçesiyle bira satışına izin verilme
mesi yerinde değildir.
Davacının, biranın dışında başka içkiler de satmak istemesi durumunda,
3023 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden önce kendisine verilen iznin
kapsamını aşmış olacağı kuşkusuzdur. O zamanda belediyeden ayrıca izin
alması zorunludur. Öte yandan dava konusu belediye encümeni kararı ile
sadece alkollü içki satışının kira artırıcı bir sonuç doğuracağı belir
tilmiş, başka bir sakıncası olduğu ileri sürülmemiştir.
Bu durumda belediyece, davacının başvurusu üzerine bira ile sınırlı
olarak izin verilmesi gerekirken istemin reddedilmesinde hukuka uyar-
lık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, uyuşmazlı-
ğın hukuki niteliği ve dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler işin
esası hakkında karar vermeye yeterli görüldüğünden 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Yasasının 49.maddesinin 2.fıkrası uyarınca dava konusu
işlemin bira satışına izin verilmemesine ilişkin kısmının iptaline,
diğer alkollü içkilere yönelik davanın reddine karar verildi.
AZLIK OYU:
Uyuşmazlık mülk sahibi bedediye ile kiracısı arasında yapılan kira söz
leşmesinde kiralanan yerde alkollü içki satışı yapılabileceğine iliş-
kin bir kural bulunmadığı gerekçesiyle davacının bu konudaki isteminin
reddi nedeniyle ortaya çıkmıştır.
Bu durumda davanın, özel hukuk kurallarına göre adli yargı yerinde
görülmesi gerektiğinden, temyiz isteğinin kabulü ile davanın görev
yönünden reddi gerekeceği görüşü ile karara karşıyız.

(DAN-DER;SAYI:78-79)
(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA