kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1987 2798 1986 4269 14/10/1987
 
KONUT YAPMAK AMACI İLE SATIN ALINAN ARSA ÜZERİNE İNŞA EDİLEN TAŞINMA-
ZIN 2982 SAYILI YASANIN 6.MAD. UYARINCA, EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLA-
CAĞI HK.<
Dosyanın incelenmesinden; yükümlü şirket tarafından 15.5.1984 tarihin-
de satın alınan arsa üzerine 17.8.1984 tarihli inşaat ruhsatıyla konut
inşaasına başlanıldığı, 1986 genel beyan dönemi nedeniyle davacı şir-
ket tarafından Emlak (Arsa) Vergisi beyannemesinin verildiği, bu beyan
üzerinden Emlak Vergisinin tahakkuk ettirildiği, ancak 2982 sayılı Ka-
nunla tanınan muafiyetin sonradan öğrenilmesi üzerine düzeltme talebin
de bulunulduğu, belediye başkanlığınca bu talebin reddedilmesi üzerine
düzeltme şikayet yoluyla Danıştay'a dava açıldığı görülmüştür.
2982 sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapıla-
cak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması
Hakkında Kanunun "Emlak Vergisi muafiyeti" başlığını taşıyan 6.madde-
sinde; konut inşaatına veya kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak
yatırımlara tahsis edilen arazi ve arsalarla, bu arazi ve arsalar üze-
rinde inşa edilen binaların Emlak Vergisinden muaf olacağı açıklanmış-
tır.
2982 sayılı Kanunun amacı konut inşaatı ile kalkınmada öncelikli yöre-
lerde yapılacak yatırımları vergi, resim, harç, istisna ve muaflıkları
yoluyla teşvik ederek Türkiye'deki konut açığını kapatmak olup, anılan
kanunun 6.maddesi ile de konut inşaatı yapmak amacı ile alınan arazi
ve arsalar ile bu arsalar üzerinde yapılan binlarda Emlak Vergisinden
muaf olacağı açıkca hükme bağlanmıştır.
Söz konusu olayda yükümlü şirket tarafından konut yapmak üzere alınan
arazi üzerine 17.8.1984 tarihli inşaat ruhsatıyla inşaata başlanıldı-
ğından anılan yasanın 6.maddesi hükmü uyarınca ihtilaflı taşınmazın Em
lak Vergisinden muaf olması gerekmektedir.
Bu itibarla 2982 sayılı Kanunu gereğince Emlak Vergisinden muaf olması
gerektiği yolundaki talebin reddine ilişkin Belediye Başkanlığı işle-
minde yasal isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, Belediye Başkanlığı işleminin
iptaline karar verildi.


BŞ/YÖ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA