kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1982 974 1981 2049 01/07/1982
 
ÜSY SINAVLARINA GİREREK DAVALI OKULA KAYIT HAKKINI KAZANAN DAVACININ
ASKER OLMASI NEDENİYLE KAYDININ YAPILAMAYACAĞINA İLİŞKİN İŞLEMİN HAK-
KANİYETLE BAĞDAŞAMIYACAĞI HK.<
Davacı, 1981 ÜSYS sınavlarında sonucunda girmeye hak kazandığı davalı
akademinin Elektrik Fakültesine, asker olduğu gerekçesiyle kaydının ya
pılamayacağına dair işlemin iptali istemiyle dava açmış bulunmaktadır.
1981 yılı ÜSYM Kılavuzunun "Temel İlkeler ve Koşulları başlıklı bölümü
nün 1.16 maddesi "1111 sayılı Askerlik Kanunun ilgili hükümlerine göre
askerliklerinin ertelenmesi hakkını kaybeden ve Asker alma teşkilatın-
ca yoklama kaçağı veya bakaye olarak aranan adayların 1981 ÜSYS'ye gir
meleri gereksizdir. Bu durumdaki adayların, giriş hakkını kazanmış ol-
salar bile Yüksek öğretim programına kayıtları yapılamaz bu durumdaki
adayların ÜSYS deki başarılarını ileri sürerek askerlik şubelerinden
askerlik ilişkileri bulunmadığını gösteren bir belge istemeye hakları
yoktur. Hükmünü getirmekte olup davalı Akademinin öğretim ve lisans yö
netmeliğinin 7.maddesinde de bir bölüme kayıt için 19 ve daha yukarı
yaşta olanların askerlikle ilişkilerinin bulunmadığına dair askerlik
şubelerinden belge almalarını öngörmektedir.
Yukarıda anılan hükümlerde belirtilmek istenen, askerlik yaşı geçmiş
ancak henüz askere alınmamış olanların ÜSYS sınavlarına girmelerini en
gellemektir. Dava konusu olayda ise davacı askerliğini yapmakta iken 1
ve 2.basamak ÜSYS sınavlarına girmiş ve davalı akademiye giriş hakkını
kazanmıştır. Yönetmleiklerde asker olanların ÜSYS sınavlarına girmeme-
si konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. Davacının askerliğinin kabul
edilebilir bir özür sayılarak akademiye kaydının yapılması gerekirken,
aksine bir işlemle kayıt isteminin reddedilmesinde yukarıda anılan hü-
kümlere ve hakkaniyete uyarlılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline oyçokluğu ile karar
verildi.
AZLIK OYU:
ÜSYS kılavuzunda ve okul öğretim yönetmeliğinde askerlikle ilgili hü-
kümlerin getirilmesinden amaç, askerlikle herhangi bir şekilde ilişki-
si olanların sınava ve okula girmelerini engellemektedir. Davacının
ise sınav sırasında asker olduğu Adalar Askerlik Şubesinin yazısı kar-
şısında açık olduğundan davanın reddi gerekeceği görüşü ile aksine alı
nan karara karşıyım.
(DAN-DER; SAYI:50-51))

BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA