kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1994 1827 1993 3559 25/03/1994
 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN MUHTASAR
BEYANNAMELERİN VERİLME ZAMANI İLE İLGİLİ 98.MADDESİNİN SON FIKRASINDA
YAZILI "HİZMET ERBABI" KAPSAMINDA KABULÜNÜN MÜMKÜN OLMADIĞI HK.<
Davacı Kurumun üç aylık dönemlerde verdiği muhtasar beyannamelerdeki
ücretli sayısının 10 kişiden fazla olduğunun saptanması üzerine beyan-
namelerin aylık olarak verilmemesi dolayısiyle adına, 1991/Şubat,
Mart, Mayıs, Haziran, Ağustos, Eylül, Kasım, Aralık aylarıyla ilgili
olarak kaçakçılık cezası kesilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; 193
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98.maddesinde, vergi tevkifatı yapanlar
dan çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanların üç ay
da bir beyanname verebilmelerine imkan tanındığı, olayda ise davacı ku
rumun ücret ödemesinde bulunduğu kişi sayısının yönetim kurulu üyeleri
dahil 10 kişiden fazla olduğu sabit bulunduğundan muhtasar beyannamele
rin üç aylık dönemler halinde verilmesinin anılan kanun hükmüne uygun
görülmediği, bu duruma göre ortada vergi ziyaının mevcut olması nede-
niyle ceza tatbikinde isabetsizlik bulunmadığı ancak kaçakçılık fiili-
nin oluşmadığı sonucuna varılan olaya kusur cezası uygulanması gerekti
ği gerekçesiyle bu konudaki dava kısmen reddedilmiştir. Vergi Dairesi
Müdürlüğü, kesilen kaçakçılık cezasında isabetsizlik bulunmadığını ile
ri sürerek, davacı kurum ise, kesilen cezanın tamamen terkini gerekti-
ği iddiasıyla kararın bozulmasını istemektedir.
Dava; davacı kurumun çalıştırdığı hizmet erbabı sayısının 10 kişiyi
geçtiği ve her ay muhtasar beyanname vermesi gerektiği halde üç ayda
bir muhtasar beyanname verdiğinin saptanması üzerine kesilen kaçakçı-
lık cezasının; muhtasar beyannamede hizmet erbabı olarak gösterilen sa
yıya yönetim kurulu üyelerinin de dahil olduğu, oysa bu kişilerin hiz-
met erbabı sayılamıyacağı, hizmet erbabı sayısının ise 10 kişiden az
olduğu, bu durumda 3 ayda bir muhtasar beyanname verilmesine yasal bir
engel bulunmadığı ileri sürülerek kaldırılması istemiyle açılmıştır.
Gelir Vergisi Kanunu'nun muhtasar beyannamenin verilme zamanı ile ilgi
li 98.maddesinin son fıkrasında; çalıştırdıkları hizmet erbabının sayı
sı 10'a kadar olan işverenlerin, 94.maddeye göre yapacakları bilcümle
tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerin, bağlı oldukları vergi daire
sine evvelden bildirmek şartıyla her ay yerine Şubat, Mayıs, Ağustos
ve Kasım aylarında olmak üzere üç ayda bir verebilecekleri hüküm altı-
na alınmış olup, anlaşmazlığın çözümü maddede sözü edilen on kişilik
sayıya kurum yönetim kurulu üyelerinin dahil edilip, edilemeyeceği hu-
susunun açıklık kazanmasına bağlı bulunmaktadır.
Gelir Vergisi Kanununun 61.maddesinde ücret, "İşverene tabi ve belirli
bir işyerine bağlı olarak çalışanlara verilen para ve sağlanan menfaat
ler" olarak tarif edildikten sonra, aynı maddenin üçüncü fıkrasında
"işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı" olmaksızın yapılan bazı
ödemelerin de bu kanunun uygulanmasında ücret sayılacağı belirtilmiş-
tir. Aynı Kanunun 94.maddesinde, "hizmet erbabı"na ödenen ücretlerle
"ücret sayılan ödemeler" ayrı ayrı belirtilerek bunların birbirinden
farklı olduğunun kabulü ile "ücret sayılan ödemelerin" "hizmet erbabı"
na yapılmış ücret ödemesi sayılamayacağına işaret edilmiştir. Bu tür
ödemelerden tevkif edilecek vergilerin, ödemenin yapıldığı ayı takip
eden ayın 20.günü akşamına kadar vergi dairesine bildirilmesi mecburi-
yetini öngören aynı kanunun 98.maddesinin son fıkrası hükmü, çalıştırı
lan "hizmet erbabı" sayısı ona kadar olan işverenlerin 94.maddeye göre
yapacakları bilcümle tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini, önce-
den bildirmekt şartıyla, her ay yerine Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım ay
larında verebileceklerini belirtmiştir. Sözü edilen 61.maddeye göre yö
netim kurulu üyelerine yapılan ödeme ücret sayılmakla birlikte, 98.mad
denin açık hükmünden, ona kadar olan sayıya sadece çalıştırılan hizmet
erbabının esas alınacağı, ancak 94.maddeye göre yapılan bilcümle tevki
fatında bu beyanname ile bildirileceği anlaşılmaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, davacı kurumun 1991 yılının tüm aylarında ça
lıştırdığı hizmetli sayısının 8 kişiden ibaret olduğu, bunun dışında
da yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu böylece, beyannamelerde ücret
ödendiği bildirilenlerin sayısının 10 kişiyi geçtiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda yönetim kurulu üyeleri "hizmet erbabı" sayılamıyacağından
çalıştırılan hizmet erbabı sayısı on kişiden azdır. Ücret ve ücret sa-
yılan ödemelerle ilgili muhtasar beyannamelerin kanun hükmünde yazılı
üçer aylık sürelerde verilmesinde kanuna aykırılık bulunmadığından ak-
si yönde verilen mahkeme kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle İstanbul 2.Vergi Mahkemesinin 23.2.1993 günlü ve
1993/222 sayılı kararının bozulmasına, Vergi Dairesi Müdürlüğü temyiz
isteminin reddine karar verildi.
AZLIK OYU:
Gelir Vergisi Kanunu'nun 98.maddesinde, hizmet erbabı sayısı 10 ve da-
ha az olanların 94.maddeye göre yapacakları tevkifatla ilgili muhtasar
beyannameleri ilgili bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek
şartıyla her ay yerine Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarının 20.gü-
nü akşamına kadar verebilecekleri ifade edilmiştir. Anılan Kanunun 61.
maddesinde ise yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemelerin ücret sayıl
dığı açıklanmıştır. Bu durumda 98.maddede yazılı "hizmet erbabı" deyi-
minden stopaja tabi tutulan ücretliler ile ücret sayılan ödeme yapılan
lar anlaşılmaktadır.
Dosyanın incelenmesinden yönetim kurulu üyelerine muntazaman her ay
ödeme yapıldığı, bu durumda ücretleri stopaja tabi tutulan kişi sayısı
nın 10 unun üstünde olduğu anlaşıldığından, muhtasar beyannamenin ay-
lık verilmesi gerekirken üç ayda bir verilmesi kanuna uygun değildir.
Ancak olayda yanılma hali bulunduğundan uygulanan kaçakçılık cezasının
kaldırılması gerektiği görüşüyle kararın gerekçesine karşıyım.

ŞT/ES

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA