kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1998 2744 1997 3134 24/06/1998
 
KİRA SÖZLEŞMESİNDE DAHA YÜKSEK MİKTAR ÜZERİNDE ANLAŞILMIŞ İSE, DE Kİ-
RALAMA İŞLEMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİNİ DOĞURAN OLAY KİRA BEDELİNİN
TAHSİLİNE BAĞLI OLDUĞUNDAN SADECE TAHSİL EDİLEN KİRA BEDELİ ÜZERİNDEN
KATMA DEĞER VERGİSİ ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Turizm faaliyeti ile uğraşan yükümlü şirketin yaptırdığı tatil köyünü
Avusturya'da bulunan bir şirkete düzenlenen sözleşme hükümleri çerçe-
vesinde kiraya vermesi ve kira bedelinin ödenmesi hususunda 1994 yılı
için anlaşılan kira miktarı olan ... Alman Markının tamamının beyan e-
dilmemesi üzerine Haziran-1995 dönemi için tarh olunan ağır kusur ce-
zalı katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı; 213 sayı-
lı Vergi Usul Kanunun 3. maddesinde vergilendirmede vergiyi doğuran o-
lay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğunun
belirtildiği, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesinin
(3/f) bendinde Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal
ve hakların kiralanması işlemlerinin katma değer vergisinin konusunu
teşkil ettiğinin hükme bağlandığı, aynı Kanunun olay tarihinden önce
yürürlükte bulunan vergiyi doğuran olay başlıklı 10. maddesinin (b)
bendindeki kiraya verme işleminde kullanıma terk edilmesi yolundaki
hükmün 3316 sayılı Kanunun 2. maddesiyle 1.12.1986 tarihinden itibaren
yürürlükten kaldırıldığı,yükümlü şirketin tatil köyünü Avusturya'da
bulunan bir şirkete ... tarihine kadar kiraya verdiği ve 1994 yılı i-
çin ... Alman Markının ödenmesi konusunda anlaşıldığı, ancak 1994 yı-
lında turizm sezonunun kötü olması nedeniyle kiracının anlaşmaya uyma-
dığı ve yeni bir anlaşma yapıldığı, buna göre 1994 yılında ... Alman
Markı, 1995 yılında da ... Alman Markı tahsil edildiği, inceleme ele-
manının ise, anlaşılan ... Mark üzerinden tarhiyat yapılmasını önerdi-
ği ve bu miktar üzerinden beyan edilen ... Mark düşülmek suretiyle
tarhiyat yapıldığı, 1994 yılı için her ne kadar ... Mark kira bedeli
tespit edilmiş ise de, taraflar arasında yapılan anlaşmalarla ... DM
üzerinde anlaşıldığı ve düzenlenen belgelerden ... Mark karşılığı ...
lira kira bedeli tahsil edildiğinin anlaşıldığı, taşınmazların kira-
lanmasında vergi doğuran olay Gelir Vergisi Kanununda tahsilat esası-
na, Katma Değer Vergisi Kanununda ise, 1.12.1986 tarihine kadar kulla-
nıma terkedilmeye dayandırılmış iken 3316 sayılı Kanunun 2. madesiyle
bu hüküm yürürlükten kaldırılarak vergiler açısından birlik sağlandı-
ğı, bu durumda uyuşmazlık konusu dönemde tahsil edilen miktar kayıtla-
ra geçirilmiş olduğundan cezalı tarhiyatta isabet görülmediği gerekçe-
siyle kabul ederek kaçakçılık cezalı katma değer vergisini terkin eden
... Vergi Mahkemesinin ... tarih ve ... sayılı kararının; sözleşme ile
belirlenen miktarın katma değer vergisinin matrahını oluşturacağı, hiç
bir mal sahibinin kiralama bedelinden vazgeçmeyeceği, kira bedelinin
ödenmemesi halinde faiz ödeneceğine karar verildiği, bu durumda söz-
leşme ile belirlenen miktar üzerinden tarhiyat yapılmasının yasalara
uygun olduğu ileri sürülerek bozulması isteminden ibarettir.
Temyiz edilen ... Vergi Mahkemesinin ... tarih ve ... sayılı
kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin
1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı an-
laşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan Mahkeme kararının onan-
masına karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:99)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA