kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1990 2674 1989 1530 17/12/1990
 
2981 SAYILI YASANIN 18.MADDESİNE GÖRE TESBİT EDİLEN ARSA BEDELİ BELEDİ
YE ENCÜMENİ KARARIYLA BELİRLENDİĞİNDEN ORTADA 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA
KANUNUNA GÖRE BELİRLENEN BİR BEDEL SÖZKONUSU OLMADIĞINDAN, BİR İDARİ
İŞLEM NİTELİĞİNDE OLAN DAVA KONUSU BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ
DAVASININ GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNÜN İDARİ YARGI YERİNE AİT OLDUĞU HK.<
Dava, hazineye ait taşınmaz üzerindeki gecekonduya tapu tahsis belgesi
verilmesi isteğiyle yapılan başvuru sonucu ... lira bedel istenmesine
ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare
Mahkemesince; 2981 sayılı yasanın 18.maddesinde, "Arsa bedellerinin
tespitinde hak sahiplerinin beyan edeceği değer esas alınır. Ancak be-
lediye ve Valilikçe gerekli görüldüğü takdirde 2942 sayılı Kamulaştır-
ma Kanununa göre bedel tesbiti yaptırılır" hükmünün yer aldığı, olayda
tapu tahsis belgesinin verilmesi için yasanın öngördüğü biçimde 2942
sayılı yasa hükümleri uyarınca yapılan bedel tesbitinin dava konusu
edildiği, 2942 sayılı yasanın 11.maddesinde, kıymet takdiri belirlen-
miş olup, 14.maddesinde de, ilgililerin takdir olunan bedele ve maddi
hatalara karşı Adli Yargı yerinde dava açabilecekleri hükmünün yer al-
dığı, bu nedenle davanın görüm ve çözüm yerinin Adli Yargı yeri olduğu
gerekçesiyle dava görev yönünden reddedilmiş, karar davaccı tarafından
temyiz edilmiştir.
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11.maddesine göre; kıymet takdiri,
kanunun öngördüğü biçimde oluşturulacak Kıymet Takdir Komisyonunca ya-
pılabilir. Ancak Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek bedellere
ilişkin uyuşmazlıkların görüm ve çözümü, kanun hükümleri doğrultusunda
adli yargı yerinin görevine girmektedir.
Dava dosyasının incelenmesinden 2981 sayılı Yasanın 18.maddesine göre
tespit edilen arsa bedelinin 6.2.1987 günlü, belediye encümeni kararıy
la belirlendiği, dolayısıyla 2942 sayılı Yasaya göre belirlenen bir be
del tespitinin söz konusu olmadığı, bir idari işlem niteliğinde olan
dava konusu belediye encümeni kararının iptali davasının da görüm ve
çözümünün idari yargı yerine ait olduğu nedeniyle davayı görev yönün-
den reddeden mahkeme kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar veril
di.BŞ/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA