kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1984 110 1983 1405 18/01/1984
 
İDARE MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLAMASINDAN SONRA BELEDİYE ENCÜMENİNİN
KARARLARINA KARŞI İL VEYA İLÇE İDARE KURULLARINA BAŞVURMAMA DAVA SÜRE-
SİNİ ETKİLEMİYECEĞİ HK. <
Dava, taşınmaz üzerinde bulunan binada onaylı proje hilafına yapılan
tadil ve ilavelerin yıktırılması yolundaki belediye encümeni kararının
iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince süre aşımı nedeniyle red-
dedilmiş; karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.
2576 sayılı Yasa ile kurulan idare mahkemelerinin göreve başladığı
20.7.1982 tarihinden itibaren bu mahkemelerin görev alanına giren ve
kanunlarla çeşitli kurul ve komisyonlara verilmiş bulunan görev ve yet
kiler sona ermiş olduğundan anılan tarihten itibaren özel kanunlarda
ayrı süre gösterilmeyen hallerde 60 gün içinde doğrudan idare mahkeme-
lerinde dava açılması gerekmekte olup, dava dilekçelerinin yasada gös-
terilmeyen idari makamlara verilip tarihinin davanın açılma tarihi ola
rak kabulü de mümkün bulunmayıp davacının 12.10.1982 gününde tebliğ
edilen belediye encümeni kararına karşı 15.10.1982 gününde İl İdare Ku
ruluna başvurarak, kurulca verilen görevsizlik kararı üzerine dava di-
lekçesinin 60 günlük dava açma süresi sona erdikten sonra mahkameye
gönderilmesiyle 3.2.1983 gününde açılan davanın süreaşımı yönünden red
dine ilişkin kararında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.
maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma sebeplerinden hiçbirisi bulunma-
dığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının
onanmasına karar verildi.


RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA