kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1995 1122 1994 4018 05/04/1995
 
FİRE ORANININ YIL İÇİNDE SATIŞI KONU EDİLEN MAL MİKTARINA UYGULANMASI
GEREKTİĞİ HK.<
Canlı hayvan ihracatı ve ticareti ile uğraşan davacı şirketin 1991 tak
vim yılı işlemlerinin incelenmesi sonucunda tesbit edilen matrah farkı
üzerinden adına re'sen salınan Kurumlar, Geçici Kurumlar Vergileriyle
bu vergilere bağlı olarak kesilen kaçakçılık cezalarına karşı açılan
davayı; davacı şirketin dönem sonu mevcuduna ve fire uygulamasına yöne
lik iddialarının araştırılması bakımından Mahkemelerince yaptırılan bi
lirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen dosyada mevcut raporda, davacı
şirket temsilcisi ve inceleme elemanınca kabul edilip Ticaret Odasında
bildirilen % 4 firenin yıl içinde satışa konu edilen mal miktarına uy-
gulanma durumunda dönem sonu mevcudunun bulunmaması gerektiği, davacı
şirketçe beyan edilen 110 adet dönem sonu mal mevcudunun dikkate alın-
ması halinde firenin % 4 ün altında gerçekleştiğinin belirlendiği, anı
lan raporun mahkemelerince de benimsendiği, bu durumda; re'sen tarhiya
ta konu olacak matrah farkının bulunmadığı sonucuna ulaşıldğı gerekçe-
siyle kabul ederek cezalı tarhiyatı terkin eden İçel Birinci Vergi Mah
kemesinin 28.1.1994 gün ve 1994/78 sayılı kararının bozulması istemi-
dir.
Temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar Vergi Mahkeme
si kararının bozulmasını sağlıyacak durumdA bulunmadığından temyiz is-
teminin reddine karar verildi.

ŞT/NÇ





 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA