kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1985 295 1985 293 09/12/1985
 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞINCA VİZE EDİLMEMİŞ BİR SÖZLEŞME TASARISININ
MEVCUDİYETİ HALİNDE AKDİN FESHİ VEYA KARŞILIKLI OLARAK UYGULAMADAN VAZ
GEÇİLDİĞİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ CİHETLE 4353 SAYILI YASANIN 31.MADDE-
SİNDE BELİRTİLEN YETKİLİ MERCİİN TAYİNİNDE TEMİNAT MİKTARININ GÖZÖNÜNE
ALINAMAYACAĞI HK.(*)<
Mütalaa isteminin dayanağı olan 4353 sayılı Yasanın 31.maddesinde, on-
bin liranın üstünde bir hakkın tanınması ya da menfaatin terkini öngö-
ren anlaşmalarla sözleşme değişikliklerinde Danıştay'dan görüş alınaca
ğı, bir sözleşmenin uygulanmasından karşılıklı olarak vazgeçmenin ve
akti feshetmenin anlaşma hükmünde olduğu, bu gibi hallerde uygulanma-
sından vazgeçilen sözleşmenin teminat miktarına göre düşüncesi alına-
cak merciin saptanacağı ve bu madde hükümlerine göre hareket olunaca-
ğı, 31.10.1978 günlü ve 17 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1.madde-
sinin c fıkrasında sözü edilen 31.maddedeki parasal sınırların günün
koşullarına uygun biçimde yılları bütçe kanunlarında saptanacağı hükme
bağlanmış, 1985 yılı bütçesinin İ cetvelinde ise bu sınır 1.500.000 li
ra olarak belirlenmiştir.
Olayda ise, sözleşme tasarısının Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize
edilmemesi nedeniyle tamamlanmış bir sözleşme mevcut olmadığından, bu
sözleşmenin uygulanmasından karşılıklı olarak vazgeçmek ya da akti
feshetmek gibi bir durumdan söz edilemeyeceği ve bu nedenle kesin te-
minatın iade edilmesi de doğal bulunduğu cihetle görüşü alınacak mer-
ciin, uygulanmasından vazgeçilen sözleşmenin teminat miktarına göre
saptanması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, usulüne uygun bir sözleşme
yapılmaksızın teslim alınmış bulunan gıda maddeleri için sulhen öden-
mek istenen tutarın 807.350 lira olduğu anlaşıldığından 1985 yılı Büt-
çe Kanunuyla belirlenen sınırın altında kalan bu miktarın sulhen ödene
bilmesi konusunda görüş bildirilmesinin Danıştayın görevi dışında bu-
lunduğuna karar verildi.
BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA