kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1986 613 1986 196 18/06/1986
 
MİRASCILARI BELİRLENEMEYEN DAVACININ TEREKESİNİN İDARESİ İÇİN ATANAN
KAYYIMLARIN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVAYI TA-
KİP HAKLARI BULUNDUĞU HK.<
Uyuşmazlık; Davacının ölümü nedeniyle davayı takip hakkıkendilerine
geçen mirasçıların başvurmasına kadar 2577 sayılı yasanın 26.maddesi
uyarınca dosyanın işlemden kaldırılmasına dair İdare Mahkemesi kararı-
nın bozulması isteminden ibarettir.
Davacının ölümü nedeniyle davayı takip hakkı kendilerine geçen mirasçı
ların başvurmasına kadar 2577 sayılı yasanın 26.maddesi uyarınca dosya
nın işlemden kaldırılmasına dair İdare Mahkemesi kararı terekenin kay-
yımları tarafından temyiz edilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 26.maddesinin 1.bendinde
"Dava esnasında ölüm veya herhangi bir sebeble tarafların kişilik veya
niteliğinde değişiklik olursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin
başvurmasına kadar ... dosyanın işlemden kaldırılmasına ilgili mahkeme
ce karar verilir" kuralı yer almıştır.
Temyiz dosyası içinde yer alan belgelerin incelenmesinden, ... ın mali
ki olduğu taşınmazın kamulaştırılması işleminin iptali dileğiyle veki-
li Av. ... tarafından Belediye Başkanlığına karşı 18.2.1985 günlü di-
lekçe ile dava açıldığı, dava devam ettiği sırada davacının 13.8.1985
gününde vefat ettiği, mirasçılarının belirlenememesi nedeniyle vekili
Av. ... ın başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hakimliğinin kararıyla Av. ...
ile ... nın terekesinin idaresi için kayyum tayin edildikleri, İdare
Mahkemesindeki kamulaştırma davasının duruşması için duruşma davetiye-
sinin kayyum Av. ... e tebliğ edildiği, adı geçenin duruşmada hazır
bulunmasına rağmen duruşmanın açılmayarak mirasçıların başvurmasına
kadar dosyanın işlemden kaldırıldığı anlaşılmıştır.
2577 sayılı Yasanın yukarıda değinilen 26.maddesinin 1.bendinde, ölüm
nedeniyle tarafların kişiliğinde meydana gelen değişiklik halinde da-
vaya devam edilebilmesi için mutlaka mirasçıların başvurması gerektiği
yolunda herhangi bir hüküm yer almamış olup, davayı takip hakkı kendi-
sine geçenlerin başvurmasına kadar dosyanın işlemden kaldırılacağı
açıkça belirtilmiştir.
Bu itibarla, mirasçıları belirlenemeyen davacının terekesinin idaresi
için yetkili yargı organınca tayin edilen kayyumların, tereke içinde
yer alan taşınmazın kamulaştırılması işleminin iptali dileğiyle idari
yargı yerinde açılmış bulunan davayı takip hakları bulunduğu gözetil-
meksizin mirasçıların başvurması gerektiğinden bahisle dosyanın işlem-
den kaldırılması yolundaki İdare Mahkemesi kararında usul ve yasaya
uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulma-
sına karar verildi.

(MS/YÖ)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA