kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1993 1986 1991 3902 20/05/1993
 
KANUNUN ORTAK KULLANIMINDAKİ YOLA YAPILAN MÜDAHALENİN FİİLİ ZİLYETLİĞE
BAKILMAKSIZIN ÖNLENMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Dava, taşınmaz mala yapılan tecavüzün 3091 sayılı yasa uyarınca önlen-
mesine ve yerin köy tüzel kişiliğine teslim edilmesine ilişkin davalı
kaymakamlık kararının iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesi, dava konusu karardan önce yerine yerin köye ait yer
olmadığı, yaylak ve kışlak vasfında bulunmadığı yolunda Sulh Ceza Mah-
kemesince verilmiş karara rağmen soruşturma sonucu belirlenen zilyede
uyuşmazlık konusu yerin teslim edilmediği uyuşmazlık konusu yerin köy
tüzel kişilğine teslimi yolundaki eksik incelemeye dayalı olarak veri-
len kararda mevzuata uygunluk görülmediği gerekçesiyle kararın iptali-
ne karar vermiştir.
Davalı Kaymakamlık ceza mahkemesi kararının zilyedi belirlemediği yol
olarak kullanılan taşınmazın köy tüzel kişiliğine tesliminde 3091 sayı
lı yasaya aykırılık bulunmadığı iddialarıyla anılan kararın temyizen
incelenip bozulmasını istemektedir.
3091 sayılı yasanın 1.maddesinde gerçek veya tüzelkişilerin zilyed bu-
lunlduğu taşınmaz mallarla, kamu idareleri kamu kurumları veya kuruluş
ları ile devlete ait veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan
taşınmazlarla, menfaati umuma ait taşınmazlara yapılan tecavüzlerin
idari makamlarlca önleneceği hükme bağlanmış olup, aynı yasanın 4.mad-
desiylede kamunun kullanımına açık taşınmaz mallara yönelik tecavüz ve
müdahalelerin fiili zilyetlik esasına bırakılmaksızın önlenmesi gerek-
tiği düzenlenmiştir.
Dava ve soruşturma dosyasının incelenmesinden; men kararına konu olan
taşınmazın Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla köy tüzel kişiliğine ait yer-
lerden olmadığı, mera, yaylak, kışlak vasfında bulunmadığı, eskiden be
ri şahıs arazisi olduğu, ancak köy tüzel kişiliğine ait olmayıp, şahıs
arazisi olan bu taşınmaz üzerinde köyün ortak kullanımında bulunan bir
yol olduğu ve bu yolun kullanımının davacı tarafından engellendiği so-
ruşturma sonucu saptandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda dava konusu ta-
şınmaz üzerinde kamunun ortak kullanımında bulunan yola yapılan müdaha
lenin kaymakamlıkça kamu düzeninin sağlanması amacıyla önelenmesinde
ve yerin köy tüzel kişiliğine teslim edilmesinde hukuka aykırılık bu-
lunmamaktadır. Mülkiyet yönünden üstün hak iddiasında bulunanların ad-
li yargıda dava açmalarına ise bir engel bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı yasanın 49.maddesine uygun bulunan
davalı temyiz isteminin kabulü ile Antalya İdare Mahkemesinin 14.5.
1991 tarih ve 1991/515 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:88) BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA