kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1992 1542 1992 121 21/05/1992
 
TEKEL, TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜ-
ĞÜ PERSONELİ HAKKINDA 233 SAYILI KHK'NİN GEÇİCİ 5/6.MADDESİ UYARINCA
657 SAYILI YASANIN UYGULANMASI GEREKTİĞİ HK.<
Dava, davalı idarenin Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğünde memur olan
davacının görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemin iptali isteğiy
le açılmıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla; 657 sayılı Yasanın 94.maddesinin 2.fıkrası
uyarınca davacının görevden çekilmiş sayıldığı, davalı işletmenin Per-
sonel Yönetmeliğinin bulunmadığı ve personele ilişkin işlemlerin 657
sayılı Yasaya göre yürütüldüğü, oysa davalı işletme, özel bütçeli bir
kamu iktisadi teşebbüsü olduğundan ve 657 sayılı Yasanın 1.maddesinde
sayılan kurumlar arasında yer almadığından davacının anılan Yasanın
92/2.maddesi uyarınca görevine son verilmesinde mevzuata uyarlık bulun
madığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare anılan kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemekte
dir.
11.3.1987 günlü ve 19397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tütün, Tütün
Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü'nün
"Tanımlar ve Kısalmalar" başlıklı 2.maddesinin 1.bendinde "KHK; 8 Hazi
ran 1984 gün ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun
Hükmünde Kararname yerine kullanılmıştır" denilmekte, "Personele İliş-
kin Hükümler" başlıklı 21.maddesinde de "Kuruluş, müessese ve bağlı or
taklık personelinin; istihdam şekilleri, atama, göreve son verme, yü-
kümlülük ve sorumlulukları, kadro tesbiti, ücret,prim, ikramiyeler,
yurtdışına gönderme, siyasi faaliyet yasağı, vekalet ücretlerinin dağı
tımı ile yönetim kurulu üyesi, denetçi ve tasfiye kurulu üyelerinin üc
ret ve hakları konusunda KHK ve sözkonusu KHK.ye uygun olarak çıkarıla
cak Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel rejimi esaslarını düzenleyen
kanun hükümleri uygulanır" hükmü yer almaktadır.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki 6.6.1984 günlü, 233 sayılı KHK.'
nin geçici 5.maddesinin 6. fıkrasında ise "Bu Kanun Hükmünde Kararname
de öngörülen personel kanunu yürürlüğe girinceye kadar bu Kanun hükmün
de kararnamede belirtilmeyen hususlarda mevcut hükümlerin uygulanması-
na devam edilir." hükmüne yer verilmektedir.
Daha önce 4036 sayılı Yasa ile kurulmuş katma bütçeli bir devlet kuru-
luşu olan ve personeli hakkında 657 sayılı Yasa uygulanan davalı kurum
233 sayılı KHK. ile kamu iktisadi kuruluşuna dönüştürülmüş olmakla bir
likte adı geçen KHK.de öngörülen personel kanunu ve yönetmelik henüz
yürürlüğe konulmamış bulunduğundan aynı KHK.nın yukarıda sözü edilen
geçici 5.maddesinin 6.fıkrasıuyarınca davalı kurum personeli hakkında
657 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanacağı açıktır. Bu nedenle, uyuşmaz
lığın 657 sayılı Yasa hükümlerine göre çözümlenmesi gerektiğinden Mah-
kemece verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenle davalının temyiz isteminin kabulüyle Kayseri İdare
Mahkemesininin 20.11.1991 günlü, E:1991/63, K:1991/806 sayılı kararı-
nın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1/b fık-
rası uyarınca bozulmasına karar verildi.

CP/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA