kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1993 233 1992 2535 26/01/1993
 
3065 SAYILI KANUNUN 31.MADDESİNİN 2.BENDİ İLE VERİLEN YETKİYE İSTİNA-
DEN ÇIKARILAN 84/8837 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA YATIRIM
TEŞVİK BELGESİNE BAĞLANAN VE 7.7.1986 TARİHİNDE KULLANILMAYA BAŞLANAN
OTELE İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİNİN BİR YIL İÇİNDE İNDİRİLMESİ GEREK-
TİĞİ HK.<
Otel işletmeciliği yapan yükümlü tarafından inşa edilen ve 7.7.1986 ta
rihinde kullanılmaya başlanan otelden dolayı katma değer vergisi beyan
namesinin verilmemdiği öne sürülerek inceleme elamanınca düzenlenen ra
pora istinaden 1986 yılı Temmuz dönemi için tarh ve tebliğ olunan ka-
çakçılık cezalı katma değer vergisi ile dahili tevkifatın terkini is-
teğiyle açılan davayı; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 3/d
maddesinde, işletmede kullanılmak üzere imal veya inşa edilen iktisadi
kıymetlerin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aktife alınmasının ve-
ya kullanılmaya başlanılmasının teslim sayıldığı, 10/f maddesinde bu
nevi teslimlerin vergiyi doğuran olay olarak kabul edildiği, 31.madde-
sinde de, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin aktife girdiği veya
kullanılmaya başlandığı vergilenldirme döneminden itibaren üç yıl için
de ve üç eşit miktarda bu bölümdeki esaslar dairesinde indirim konusu
yapılacağının ve yatırım teşviki amacıyla sektör veya mal grupları iti
bariyle Bakanlar Kurulunun bu süreleri azaltmaya yetkili olduğunun hük
me bağlandığı, bu hükme istinaden çıkarılan ve 12.12.1984 gün ve 18603
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 84/8837 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararında, Devlet Planlama Müşteşarlığı tarafından teş-
vik belgesine bağlanan yatırımlarda kullanılacak amortismana tabi ikti
sadi kıymetlerin katma değer vergisinin bunların aktife girdiği veya
kullanılmaya başlandığı vergilendirme döneminden itibaren bir yıl için
de indirilmesinin öngörüldüğü, olayda 7.7.1986 gününde kullanılmaya
başlanan ve 258.772.654 liraya mal olduğu saptanan otelin yatırım teş-
vik belgesine tabi tutulması gereken otelin vergisinin 25.877.265 lira
olarak hesaplandığı, önceki dönemlerden devrolunan 893.486 lira tuta-
rındaki vergi ile inşaat harcamaları sırasında ödenen 15.292.263 lira
tutarındaki verginin toplamının 16.185.749 lira olduğu, buna aktifleş-
tirilen otelden dolayı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca defaten indiril
mesi gereken 25.877.265 liranın ilavesi ile indirilecek katma değer
vergisi toplamının 42.053.014 liraya ulaştığı, ödenecek verginin mahsu
bundan sonra geriye daha 16.185.749 lira tutarında indirilmesi gereken
vergi kaldığı gerekçesiyle kabul ederek tarhiyatı terkin eden Vergi
Mahkemesi kararının bozulması isteğinden ibarettir.
Temyiz edilen Aydın Vergi Mahkemesinin 1.3.1988 gün ve 1988/217 sayılı
kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin
1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı anla
şıldığından temyiz isteminin reddine, anılan mahkeme kararının onanma-
sına karar verildi.


BŞ/SE 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA