kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1990 704 1988 2713 16/04/1990
 
DAVALI BELEDİYE İMAR DURUMU DÜZENLERKEN TAŞINMAZIN YETKİ SAHASINDA
OLUP OLMADIĞINI YAPI YAPILABİLECEK DURUMDA BULUNUP BULUNMADIĞINI ARAŞ-
TIRMAK ZORUNDA OLDUĞUNDAN, YAPI YAPILMASI MÜMKÜN OLMADIĞI SONRADAN AN-
LAŞILAN TAŞINMAZ İÇİN İMAR DURUMU VERİLMESİ NEDENİYLE DOĞAN ZARARIN
İDARECE TAZMİNİ GEREKTİĞİ HK.<
Dava, taşınmaz için davalı idarece düzenlenen imar durumuna göre hazır
lanan projelerin onaylanmasından sonra parselin Boğaziçi öngörünüm ala
nında kalması nedeniyle inşaat izni verilemiyeceğinin aynı idarece bil
dirilmesi ve proje masrafı tutarı olan ... liranın ödenmesi isteminin
reddedilmesi üzerine anılan meblağın tazminat olarak ödenmesi istemiy-
le açılmış, İdare Mahkemesince Anayasanın 125.maddesinde idarelerin
kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü oldukları-
nın kurala bağlandığı, davalı idarece 309 sayılı parselin yetki saha-
larının olup olmadığı, Boğaziçi Öngörünüm Alanında kalıp kalmadığı hu-
susları araştırılmadan imar durumu düzenlenerek inşaat projelerinin
onaylanması suretiyle kusurlu işlemler sonucu davacının ... lira tuta-
rında maddi zarara uğramasına neden olunduğu, inşaat kusurundan doğan
zarar karşılığı olan ... liranın davalı idareden alınarak davacıya ve-
rilmesine karar verilmiş, bu karar davalı idarece vekilince temyiz
edilmiştir.
Davalı idarece hatalı olduğu imar durumu düzenlenmesi ve proje onaylan
ması nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemiyle açılan davanın ka-
bulü yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İda
ri Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma
nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülme-
yerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA