kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1998 769 1997 1300 12/02/1998
 
DAVACI ŞİRKETİN, GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ MAĞAZALARI VE DEPOLARI
YÖNETMELİĞİNİN 5.MADDESİ HÜKMÜ OLAN ANONİM ŞİRKETLERE ASGARİ BEŞ YIL-
DAN BERİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR OLMALARI ŞARTIYLA, MAĞAZA VE DEPO
AÇMA İZNİ VERİLEBİLECEĞİ KOŞULUNU TAŞIMAMASI NEDENİYLE İHALELERE GİR-
MESİNDE SAKINCA OLMADIĞI KONUSUNDA BELGE VERİLMEMESİNDE HUKUKİ İSABET-
SİZLİK BULUNMADIĞI HK.<
... İdare Mahkemesinin ... günlü, 1996/1304 sayılı kararının usul ve
yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.
Dava, davacı şirketin, gümrük hattı dışı eşya satış mağazası
işletmeciliği ile ilgili açılacak ihalelere katılmalarında sakınca
olmadığı konusunda belge verilmesi isteminin reddine ilişkin ... gün-
lü, ... sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare
Mahkemesince; Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yö-
netmeliğinin 5. maddesinde, anonim şirketler asgari beş yıldan beri
faaliyetlerini sürdürüyor olması şartıyla mağaza ve depo açma izni ve-
rilebileceği, aynı yönetmeliğin ... günlü değişik 15. maddesinde devir
taleplerinde devralacak firmalar için de bu şartın aracağının hükme
bağlandığı, gümrük hattı dışı eşya satış mağazası işletmeciliğini dev-
ralan ve ... gününde faaliyete başlayan şirketin ihalelere katılmasın-
da sakınca olmadığına dair belge istediği ... gününde yukarıda anılan
yönetmelikte belirtilen 5 yıldan beri faaliyette bulunuyor olma şartı-
nı taşımadığı açık bulunduğundan tesis edilen işlemde hukuka aykırılık
görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar da-
vacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize
konu ... İdare Mahkemesinin ... günlü, 1996/1304 sayılı kararında,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkra-
sında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma is-
temi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, karar
verildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA