kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1989 830 1988 385 01/11/1989
 
3202 SAYILI YASANIN 2/E MADDESİ UYARINCA KÖY VE BAĞLI YERLEŞME BİRİM-
LERİYLE KÖYLÜNÜN İÇME VE KULLANMA SUYUNUN VERİLMESİ VE DAĞITIMINDA KÖY
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİ VE YETKİLİ OLDUĞUNDAN, KÖY İHTİYAR
KURULUNCA, DEVLET ORMANI İÇİNDE BULUNAN KAYNAKTAN ÇIKAN SUYUN KÖY CAMİ
Sİ VE OKULUNA İÇME VE KULLANMA SUYU OLARAK VERİLMESİNDE YETKİ YÖNÜNDEN
MEVZUATA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Uyuşmazlık; Dalaman İlçesi Kavacık Köyündeki Devlet Ormanı içinde bulu
nan kaynaklardan çıkan suyun, köy camisi ve okulunda içme ve kullanma
suyu olarak kullanılmak üzere verilmesine ilişkin kaymakamlıkça onaylı
Köy İhtiyar Kurulu kararını; 3202 sayılı Yasanın 2/e maddesi uyarınca,
köy ve bağlı yerleşme birimleriyle köylünün içme ve kullanma suyunun
verilmesi ve dağıtımında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevli ve yet
kili olduğundan dava konusu kararda yetki yönünden mevzuata uyarlık
bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden İdare Mahkemesi kararının bozulma-
sı isteminden ibarettir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasa-
sının 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlı-
dır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya
uygun olup, bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmadığından,
temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA