kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1992 1637 1990 2310 26/06/1990
 
ANITLAR YÜKSEK KURULUNCA ONAYLANAN PROJEYE GÖRE YAPILAN ANCAK RUHSAT
ALINMAYAN YAPININ 3194 SAYILI YASANIN 32.MADDESİ GEREĞİNCE YIKTIRILMA-
SINA KARAR VERİLMESİNDE İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, taşınmaz üzerinde bulunan 7.00x4.30 m. boyutlarındaki yapının,
Finike-Kumluca Çevre Düzeni Planında Arkeolojik SİT alanında kalması
nedeniyle yıkımına ilişkin kararın iptali istemiyle açılmış, İdare
Mahkemesince; dava konusu yapı ile ilgili olarak hazırlanan projenin
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı kararıyla
onanarak projeye uygun uygulama yapılmasına izin verildiği, 2.6.1989
günlü raporda ise davacı tarafından onaylı projeye aykırı olarak ek-
lenti ve pencere açılması durumlarının saptandığı, buna karşın yıkım
kararının yapının tamamını kapsadığı, bu haliyle hukuka aykırı olduğu
gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar da-
valı idare tarafından temyiz edilmiştir.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Ruhsatsız
yapı yasağı başlığını taşıyan 16.maddesinde; "Korunması gerekli taşın-
maz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında ruh-
satsız olarak inşaat yapmak yasaktır. Buralarda ruhsatsız olarak yapı-
lacak inşaatlar ile, koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde,
sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzu-
atına göre işlem yapılır." hükmü ile 3194 sayılı İmar Kanununun ruhsat
alma şartlarını düzenleyen 22.maddesinin 1.fıkrasında; "Yapı ruhsati-
yesi almak için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanu-
ni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece; tapu
(istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje,
statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, rö-
perli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir." hükmü yer almış-
tır.
Dosyanın inclenmesinden; mimari projenin Gayrimenkul Eski Eserler ve
Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığınca onaylandıktan sonra, yukarıda anı-
lan 3194 sayılı Yasanın 22.maddesinde sayılan belgelerle birlikte va-
lilik bürosuna ruhsat için başvuruda bulunulmadan inşaata başlanıldığı
anlaşılmaktadır. Dava konusu taşınmaz üzerinde ruhsatsız yapı yapıla-
mayacağı yasa hükmü gereği olduğundan, ruhsatsız olarak yapılan yapı-
nın 3194 sayılı Yasanın 32.maddesi uyarınca yıktırılmasına karar ve-
rilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından mahkeme kararında isabet
görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle Antalya İdare Mahkemesinin 26.6.1990 günlü,
1990/808 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.
(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA