kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1994 1087 1993 1267 06/04/1994
 
KOOPERATİFE AİT FABRİKA SATIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN KOOPERATİFİN
AKTİFİNDE YER ALMASI KARŞISINDA, 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUN
3332 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK GEÇİCİ 10.MADDESİNE 3239 SAYILI KANUNUN
80.MADDESİYLE EKLENEN FIKRA HÜKMÜ UYARINCA KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF
TUTULAMAYACAĞI HK.<
1987 takvim yılı defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu düzenlenen
inceleme raporuna dayanılarak davacı kooperatif adına ikmalen salınan
kurumlar vergisi ile kesilen kaçakçılık cezasına karşı açılan davayı;
uyuşmazlığın, davacı kooperatifin aktifinde bulunan mısır-nişasta fab-
rikasının 1987 yılında satışından elde edilen kazancın 5422 sayılı Ku-
rumlar Vergisi Kanununun 3332 sayılı Kanunla değişik geçici 10.maddesi
ne 3239 sayılı Kanunun 80.maddesiyle eklenen fıkra hükmü uyarınca ku-
rumlar vergisinden muaf olup olamayacağının çözümüne ilişkin bulundu-
ğu, söz konusu yasa maddesine göre kooperatifin aktifinde kayıtlı bulu
nan fabrikanın satışı sonucu elde edilen kazancın kurumlar vergisinden
muaf tutulabilmesi için kazancın sermayeye eklenmemesi, özel bir fon
hesabında gösterilmesi, hiç bir şekilde ortaklara dağıtılmaması ve
kooperatifin amaçlarının gerçekleştirilmesinde kullanılmasının zorunlu
kılındığı, Mahkemelerinin ara kararı gereği dosyaya celbi sağlanan ana
sözleşme ve 1987-1988 yılları karar defterleri ile Çaycuma Ticaret Oda
sından istenen ticari kaydi durumunu gösterir belgelerin incelenmesin-
den, fabrikanın satışından elde edilen kazancın yönetim kurulunca alı-
nan karar gereği yeni bir yatırım yapılması için kaydi olarak sermaye-
ye ilave edildiği, ancak 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 98.madde-
si ile atıfta bulunulan Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerde ser-
maye artırımı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirilmediği, başka
bir deyişle menkul ve gayrimenkul satış kazancının hukuken sermayeye
eklenmediğinin kabulü gerekmekte ise de, kooperatifin aktifinde kayıt-
lı menkul ve gayrimenkul tüm varılığının satılarak kooperatifin gayri-
faal duruma geldiği, böylece kooperatifin gerçekleştirmesi gereken ama
cının kalmadığı anlaşılmakla elde edilen kazancın vergiden ayrık tutul
masına yasal olanak bulunmadığı, öte yandan kesilen kaçakçılık cezası-
nın ise kooperatifin kastının bulunmadığı sonucuna varıldığından kusur
cezasına çevrilmesi gerektiği gerekçesiyle kısmen kabul eden Vergi Mah
kemesi kararının; yükümlü tarafından, kooperatifin hukuki varlığının
devam ettiği, bu nedenle geçici 10.maddedeki istisna bölümünden yarar-
landırılması gerektiği, vergi dairesi müdürlüğü tarafından da, olayda
vergi ziyaına sebebiyet verildiğinden kesilen kaçakçılık cezasında ya-
saya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Zon
guldak Vergi Mahkemesinin 22.2.1993 gün ve 1993/32 sayılı kararı, aynı
gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup taraflar tem-
yiz istemlerine ilişkin dilekçelerde ileri sürülen iddialar sözü geçen
kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından taraflar temyiz
istemlerinin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.


BŞ/ES

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA