kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1993 3731 1990 2670 23/09/1993
 
SATIŞI YAPILAN ARACIN GERÇEK DEĞERİNİN SANAYİ VE TİCARET ODALARI VEYA
ŞÖFÖRLER DERNEĞİ GİBİ KURULUŞLAR NEZDİNDE ARAŞTIRILMASI, GEREKTİĞİ HAL
LERDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILARAK TESBİTİNİN GEREKLİ OLDUĞU HK.<
1986 Mart dönemine ilişkin olarak takdir komisyonu kararına dayanıla-
rak yükümlü adına tarhedilen kaçakçılık cezalı katma değer vergisini;
yükümlünün 1.500.000 bedelle sattığını öne sürdüğü 34 TN 199 plakalı
kamyonun satış bedelinden kaynaklanan katma değer vergisinin beyan dı-
şı tutulduğunun tesbiti üzerine re'sen takdire gidilerek takdir komis-
yonu tarafından takdir edilen 15.000.000 TL. matrah üzerinden cezalı
tarhiyat yapılmışsa da; davalı idare savunmasına ekli faturadan sözko-
nusu aracın 1.500.000 TL.ya satıldığı anlaşıldığından bu miktara isa-
bet eden 180.000 lira üzerinden değiştirerek onayan İstanbul 2.Vergi
Mahkemesinin 8.1.1990 gün ve 1990/30 sayılı kararının; takdir komisyo-
nu tarafından tesbit edilen matrah üzerinden yapılan cezalı tarhiyatın
yasal olduğu ve tamamen onanması gerektiği ileri sürülerek bozulması
istenilmektedir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 27.maddesinin 1.fıkrasında;
bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat,
hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın işlemin ma-
hiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu, 2.fıkrasında da,
bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük
olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanmadığı hal
lerde, matrah olarak emsal bedeli veya emsal ücretinin esas alınacağı,
3.fıkrasında ise, emsal bedelinin ve emsal ücretin Vergi Usul Kanunu
Hükümlerine göre tesbit olunacağı hükme bağlanmış, 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun 267.maddesinde de "emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan
veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, de-
ğerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değer-
dir." biçiminde tanımlanmıştır.
Puana göre ortalama satış veya maliyet bedeli esasına göre emsal bede-
linin tesbitinin mümkün olmadığı hallerde, emsal bedeli ilgilinin baş-
vurması üzerine takdir komisyonunca, takdir yoluyla tespit edilecek-
tir.
Dosyanın incelenmesinden, beyan dışı tutulan kamyon satış değerinin yü
kümlü tarafından 1.500.000 TL. takdir komisyonunca da 15.000.000 TL.
olduğu belirtilmekte olup, Mahkemece 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 20.maddesi uyarınca re'sen araştırma ilkesi dikkate alınarak
kamyonun gerçek değerinin tesbiti için Sanayi ve Ticaret Odaları veya
Şoförler Derneği gibi kuruluşlar nezdinde kıymet araştırması yapılma-
sı, yahut gerek görüldüğü takdirde bilirkişi incelemesi de yaptırılmak
suretiyle kamyonun gerçek değerinin tespit edilmesi gerekirken, bu
esaslara uyulmadan salt yükümlü tarafından tanzim edilen faturadaki
kıymetin geçerli sayılmasında isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle vergi dairesi temyiz isteminin kabulüne, mahkeme
kararının bozulmasına karar verildi.

BŞ/NÇ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA