kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1999 78 1998 304 12/02/1999
 
1- SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANDIRILAMAYACAĞI YOLUNDAKİ İŞLEME KARŞI
AÇILAN DAVANIN, BU İŞLEME DAYANAK OLAN MERKEZ SAĞLIK KURULU KARARININ
DA HUKUKA UYGUNLUĞU DENETLENDİKTEN SONRA SONUÇLANDIRILMASI GEREKTİĞİ,
2- HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ BİLGİ BİRİKİMİYLE ÇÖZÜMLENEMEYECEK
KONULARDA ADLİ TIPLA İLGİLİ KONULARDA BİLİRKİŞİLİK YAPMAK ÜZERE KURUL-
MUŞ OLAN ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR İSTENMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK BU-
LUNMADIĞI HK.<
Merkez Sağlık Kurulunca sakatlık indiriminden yararlanamayacağına ka-
rar verildiğini bildiren ... gün ve ... sayılı Maliye Bakanlığı işle-
minin iptali istemiyle dava açılmıştır.
Davayı inceleyen İstanbul 6.Vergi Mahkemesi, ... günlü, 1996/-
1018 sayılı kararıyla; davacıya çeşitli hastanelerden verilen rapor-
larda belirtilen işgücü kayıp oranlarının farklılık gösterdiği ve ra-
porlar arasında çelişki bulunduğundan Adli Tıp Kurumundan davacının
sakatlık derecesinin tespitinin istendiği, Adli Tıp Kurumu 3.İhtisas
Kurulunun ... gün ve ... sayılı kararında davacının çalışma gücünü, en
az 2/3 oranında kaybettiğinin belirtildiği, işgücünde % 66 oranında a-
zalma olan davacının sakatlık indiriminden yararlandırılması gerektiği
gerekçesiyle işlemi iptal etmiştir.
Maliye Bakanlığının temyiz istemini inceleyen Danıştay Dördüncü
Dairesi, ... günlü, 1997/84 sayılı kararıyla; sakatlık İndiriminden
Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ve
Uygulaması Hakkındaki Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre hastane ku-
rullarının sadece sakatlığın teşhisi konusunda görevli olduğu, çalışma
gücünün kayıp oranını Merkez Sağlık Kurulunun belirleyeceği, dolayı-
sıyla sakatlık indiriminden ancak, Yönetmeliğe uygun olarak düzenlen-
miş sakatlık derecesini belirleyen bir raporun varlığı halinde yarar-
lanılabileceği, davacının dosyaya sunduğu raporlar ve Adli Tıp Kurumu
raporunun, Yönetmelikte sözü edilen şartlara uygun olarak alınmadığı,
sakatlık derecesinin tespitinde sadece Yönetmelikte belirlenen şekilde
alınan raporlara itibar edilmesi gerekirken, bu düzenlemeye uyulmadan
alınan diğer raporlardaki sakatlık dereceleri ile Merkez Sağlık Kurulu
raporu arasındaki çelişkiden söz edilerek işlemin iptaline karar ve-
rilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle kararı bozmuştur.
Bozma kararına uymayan ... Vergi Mahkemesi, ... günlü 1998/627
sayılı kararıyla; yasal düzenlemeye göre Merkez Sağlık Kurulunun be-
lirlediği oranlara göre ilgililerin sakatlık indiriminden yararlandı-
rılması yada yararlandırılmamasının söz konusu olduğu, idarenin de,
Merkez Sağlık Kurulu kararı ile bağlı olduğu ve Kurul raporunda belir-
tilen orana göre işlem tesis etmek zorunda bulunduğu, davacının, sa-
katlık indiriminden yararlandırılmamasına yönelik işlemi dava konusu
ederken, aslında bu işlemin dayanağı olan Merkez Sağlık Kurulunun sa-
katlık oranını belirleyen kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sür-
düğü, Merkez Sağlık Kurulu kararlarının yargı denetimine tabi olduğu,
davanın sonuçlandırılması amacıyla Adli Tıp Kurumundan davacının sa-
katlık derecesinin tespit edilmesinin istendiği, bu rapordaki sonuca
göre sakatlık indiriminden yararlandırılması gerektiği sonucuna varıl-
dığı gerekçesiyle ilk kararında direnmiştir.
Direnme kararı Maliye Bakanlığı tarafından temyiz edilmiş, Yö-
netmelikte öngörülen usule uygun olarak alınmayan sağlık raporlarının
değerlendirmeye esas alınamayacağı, Merkez Sağlık Kurulunun davacının
sakatlık indiriminden yararlanamayacağı yolundaki kararı nedeniyle te-
sis edilen işlemde yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek kara-
rın bozulması istenmiştir.
Davacının sakatlık indiriminden yararlandırılamayacağı yolunda
kurulan işlemi iptal eden vergi mahkemesi ısrar kararı temyiz edilmiş-
tir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun, ücretlerin vergilendirilme-
sinde uygulanacak sakatlık indirimini düzenleyen 31 inci maddesinin 2
nci bendinde, çalışma gücünü hangi oranlarda yitiren hizmet erbabının,
hangi oran ve miktarda sakatlık indiriminden yararlanacağı düzenlen-
miş, sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas
ve usullerin; hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edileceği kurala
bağlanmıştır. Bu yetkiye dayanılarak hazırlanan, Sakatlık İndiriminden
Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık derecelerinin Tespit Şekli ile
Uygulanması Hakkında Yönetmelik, 28 Nisan 1981 günlü ve 17324 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.
Yönetmelik; sakatlık derecelerinin tesbitini yapmak üzere Mali-
ye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Merkez Sağlık Kurulunun kuruluşu,
görevleri, inceleme ve karar süreci, sakatlık indirimi istemiyle yapı-
lacak başvuru usulü, sağlık raporu düzenlemeye yetkili kuruluşlar ve
niteliklerini düzenlemiştir. İndirim uygulamasında dayanılacak vucüt
arızaları ile yol açacakları iş gücü kayıp oranları, Yönetmeliğe ek
cetvelde belirlenmiştir.
Maliye Bakanlığı Başhekiminin başkanlığında, Sağlık Bakanlığın-
ca görevlendirilen iki, Sosyal Güvenlik Bakanlığınca görevlendirilen
bir uzman hekim ve Gelirler Genel Müdürlüğünün bir temsilcisinden olu-
şan Merkez Sağlık Kurulu, yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen ra-
porlarda yer alan laboratuvar ve klinik muayene bulguları ile sakatlık
bulgularını ve teşhisi incelemek, Yönetmeliğe bağlı cetvelde yer alan
sakatlık arızalarına göre çalışma gücü kayıp oranlarını dikkate ala-
rak, hizmet erbabının sakatlığı nedeniyle çalışma gücünün kayıp oranı-
nı belirlemekle görevlendirilmiştir.
Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki düzenleme nedeniyle, ilgili-
lerin sakatlık indiriminden yararlanıp yararlanamayacakları, yararla-
nacakların sakatlık derecelerinin tespiti ise Merkez Sağlık Kurulunca
kesin karara bağlanan raporlara göre gelir müdürlüğü, vergi dairesi
müdürlüğü ve malmüdürlüğü tarafından yapılacaktır.
Sakatlık indiriminden yararlanma başvurusu üzerine açıklanan
işleyişten sonra ilgililerin çalıştığı kurumlara veya kendilerine ya-
pılan duyuru ile indirimden yararlanıp yararlanamayacakları ya da han-
gi derecede yararlanacaklarından bilgi sahibi olan hizmet erbabının,
rapor üzerine yazılan karara dayanılarak 193 sayılı Yasanın 31 inci
maddesine göre kurulan işlemi dava konusu edebileceklerinde, 2577 sa-
yılı Yasanın 2 nci maddesi karşısında kuşku bulunmamaktadır. Böyle bir
dava, işlemin sebebini oluşturan ve Merkez Sağlık Kurulunca yapılmış
değerlendirmenin yargısal denetimini de sağlayacaktır.
Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık
Derecelerinin Tesbit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 10
uncu maddesinin yedinci fıkrasında, Yönetmeliğe bağlı cetvelde yer al-
mayan sakatlıklara ilişkin sakatlık derecesinin tespitinde; tıbbi, bi-
limsel kurallara göre Merkez Sağlık Kurulunca benzerleri dikkate alı-
narak resen karar verilmesi, sekizinci fıkrasında Kurulun; gerek gör-
düğü hallerde raporu düzenleyen veya 6 ncı maddede belirtilen başka
bir hastanenin sağlık kurulundan hizmet erbabının yeniden muayenesi i-
le ek veya yeni bir rapor düzenlenmesini isteyebileceği, beşinci fık-
rasında ise gereken hallerde istişari mahiyette bilgi almak üzere res-
mi hastanelerden uzman veya uzmanlar çağırılabileceği gibi yazılı gö-
rüş de istenebileceği belirtildiğinden, Merkez Sağlık Kurulunun kara-
rını en somut biçimde ve bilimsel dayanaklar oluşturduktan sonra ver-
mesi gerektiği sonucuna varılmaktadır.
Davacının Siirt'te görev yaptığı sırada sevk edildiği Diyarba-
kır Devlet Hastanesinin vermiş olduğu sağlık kurulu raporunun, Merkez
Sağlık Kurulunca değerlendirilmesi sonucu çalışma gücünü % 42 oranında
kaybettiğini belirten Merkez Sağlık Kurulunun 1990 yılında verdiği ka-
rar üzerine, üçüncü derecede sakatlık indiriminden yararlandırıldığı,
davacının İstanbul'da göreve başlaması üzerine Yönetmelikte belirtilen
usul dahilinde sevk edildiği Bakırköy Devlet Hastanesince verilen
30.3.1993 günlü ve Haseki Hastanesince verilen 21.10.1993 günlü rapor-
lar Merkez Sağlık kurulunca değerlendirildiğinde % 30 oranında işgücü
kaybı olduğuna karar verildiği ve İstanbul Tıp Fakültesine sevki ile
düzenlenen raporun yine aynı Kurulca değerlendirilmesi ile işgücü kay-
bı olmadığının belirtilmesi üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği
anlaşılmaktadır.
Davacının 1990 yılından itibaren % 42 oranında iş gücü kaybı
nedeniyle sakaklık indiriminden yararlandırıldığı halde bu işleme da-
yanak alınan karar ve sağlık kurulu raporunda yer alan vücut arızası-
nın ortadan kalktığı ya da iyileşme olduğuna ilişkin herhangi bir be-
lirti olmaması ve üst üste geçirdiği ameliyat nedeniyle işgücü kaybını
artırıcı başka nedenler ortaya çıkmasına karşın sadece bel ağrısı ne-
deniyle verilen raporla yetinilerek işlem kurulması hukuka uygun düş-
memiştir.
İdari Yargılama Usulü Kanununun gönderme yaptığı Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 275 inci maddesi ve devamındaki maddeleri gere-
ğince hakimin genel ve hukuki bilgisiyle çözümleyemeyeceği konularda
bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekmektedir.
Bilindiği gibi Adli Tıp Kurumu, adelet işlerinde bilirkişilik
görevi yapmak üzere Adalet Bakanlığına bağlı olarak, 2659 sayılı Ka-
nunla kurulmuştur. Kanunun 2 nci maddesinde Kurumun, mahkemeler ile
hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen adli tıp ile ilgili
konularda bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmekle yükümlü olduğu
belirtilmiş ve sonraki maddelerinde görevin yerine getirilmesiyle il-
gili usul ve esaslar belirlenmiştir.
Davacının vücut arızasının, çalışma gücünün ne oranda yok olma-
sına yol açtığı noktasında beliren uyuşmazlık nedeniyle sözü geçen Ku-
rumdan, dosyaya sunulan tüm raporlar ve davacının muayenesi suretiyle
işgücü kaybının belirlenmesinin istenmesinde yargılama hukukuna aykı-
rılık söz konusu değildir.
Adli Tıp Kurumu 3.İhtisas Kurulunun davacının iş gücünü 2/3 dü-
zeyinde kaybettiğini saptayan kararına dayanılarak, sakatlık indiri-
minden yararlanamayacağı yolundaki işlemin iptaline ilişkin kararda
hukuka aykırılık görülmemiştir.
Bu nedenlerle temyiz isteminin reddine, karar verildi.
X - K A R Ş I O Y
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin ikinci
fıkrasında sakatlık indiriminin dereceleri belirtilmiş, sakatlık dere-
celerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usullerin, Mali-
ye ve Gümrük, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle tes-
pit edileceği hükme bağlanmış olup, bu nedenle çıkarılan 28.4.1981
günlü ve 17324 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmeliğin 10 uncu
maddesinde de, hastane sağlık kurallarına sakatlığın teşhisi görevi
verilmiş, sakatlık derecesinin tespiti ise Merkez Sağlık Kuruluna bı-
rakılmıştır.
Mahkemenin kararına esas aldığı Adli Tıp Kurumu, Yönetmelikte
sözü edilen hastane sağlık kurallarından olmadığı gibi bu kurumun be-
lirlediği iş gücü kayıp oranı da anılan yönetmeliğe bağlı cetvelde
gösterilen sakatlık derecelerine tekabül eder nitelikte olmadığı ci-
hetle, davacının sakatlık indiriminden yararlandırılması yolunda veri-
len karar açıkca kanun hükmüne aykırılık teşkil edeceği cihetle çoğun-
luk kararına katılmıyoruz. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA