kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1985 543 1984 276 05/04/1985
 
STABİLİZE YOL YAPIMI NEDENİYLE 5237 SAYILI KANUNUN 13.MADDESİNE UYGUN
OLARAK HESAPLANIP,YÜKÜMLÜ ADINA SALINAN PAYDA MEVZUATA AYKIRILIK BULUN
MADIĞI HK. <
Uyuşmazlık; yükümlü adına salınan Harcamalara iştirak payına karşı açı
lan davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteminden o-
luşmaktadır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 9.Maddesinde Belediyelere ait vergi re
sim harçlar hakkında da bu kanunun vergi hatalarına ve bunların düzel
tilmesine ve vergi ihtilaflarına müteallik hükümlerinin yayımı tarihin
den ve diğer hükümlerinin 1 Ocak 1963 tarihinden itibaren uygulanacağı
hükme bağlanmış ve aynı kanunun 114. maddesinde tahakkuk zamanaşımı
5 yıl olarak belirlenmiş olup 1977 yılına ait tahakkuk 1982 yılında
tebliğ edilmekle zamanaşımı süresi geçirilmemiş olduğuna göre yükümlü-
nün zamanaşımı iddiası yerinde görülmiyerek işin esasına geçildi.
Olay tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı kanunun 13. maddesinde
Belediyelerce yeniden açılan veya eskiden mevcut olup da % 40 nisbetin
de veya daha fazla genişletilen veya eskiden mevcut olduğu halde kaldı
rımsız ve bakımsız bulunan yolların kaldırım parke döşemesi veya beton
veya asfalt yapılması veya kaldırım veya şose halinde daha geri bir
şekli sökülüp daha mütekamil sayılan parke, beton veya asfalta çevril-
mesi için harcanan paranın üçte biri; mevcut kaldırım veya parkelerin
sökülüp yeniden döşenmesi beton veya asfaltların esaslı bir şekilde o-
narılması halinde yapılan masrafın dörtte birinin iki tarafında bulu-
nan yapı ve arsa sahiplerinden alınacağı, iştirak paylarının yapı ve
arsaların kıymetleri ve yol üzerindeki uzunlukları eşit halde hesaba
katılarak tesbit olunacağı, iştirak paylarının yapılarda kıymetinin
% 3 ünü ve arsalarda % 6 sını geçemeyeceği hükme bağlanmıştır.
Olayda da yükümlünün Merkezefendi deposunun cephesi bulunduğu Tekke So
kağına belediye tarafından stabilize yol yapıldığı ve stabilize hale
gelen bu yol nedeniyle yapılan harcamaların ne miktardan ibaret olduğu
ve tahakkukun yukarda açıklanan maddede belirtilen biçimde hesaplandı-
ğı mahkemece tesbit edilerek tarhiyat onandığından davacının bu yönde-
ki iddialarının yasal dayanağı bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle Vergi Mahkemesi kararının bozulması istemiyle açı
lan davanın reddine karar verildi.
RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA