kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1994 2460 1993 4752 21/04/1994
 
VERGİ MAHKEMESİ KARARINA GÖRE DÜZENLENEN VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİNDE
BİLDİRİLEN BORCUN ÖDENMESİ ÜZERİNE DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN YERİNDE OL
DUĞU, SÖZ KONUSU MAHKEME KARARININ DANIŞTAY'CA BOZULMASI ÜZERİNE YENİ-
DEN VERİLECEK KARARIN SONUCUNA GÖRE DÜZELTME YAPILARAK FAZLADAN ÖDENEN
KISIM RED VE İADE EDİLECEĞİNDE BU SEBEBTEN ÖTÜRÜ ÖDEME EMRİNİN İPTAL
EDİLEMİYECEĞİ HK.<
Vergi Mahkeme kararına göre düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamesinde
bildirilen borcun ödenmemesi üzerine yükümlü anonim şirket adına ödeme
emri tebliğ edilmiştir. İstanbul 9.Vergi Mahkemesi 30.6.1993 günlü ve
1993/1094 sayılı kararıyla; davacının 1987 takvim yılı işlemlerinin in
celenmesi sonucu salınan kurumlar vergisi ve kesilen kaçakçılık cezası
na karış açılan davanın matrahın tenzili suretiyle kısmen kabul edildi
ği, bu kaar üzerine düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamesinde bildirilen
vergi ve cezanın süresinden ödenmemesi üzerine düzenlenen ödeme emri-
nin yerinde olduğu, çünkü söz konusu tarhiyat hakkında verilen mahkeme
kararı temyiz edilmiş olmakla birlikte bu karar hakkında yürütmenin
durdurulması veya bozma kararı verilmediği, ancak davacı PTT aracılı-
ğıyla vergi aslının bir kısmın ödediği için ödeme emrinin bu miktara
isabet eden kısmında isabet bulunmadığı, gerekçesiyle ödeme emrinin
kısmen iptaline karar vermiştir. Yükümlü temyiz dilekçesinde, tarhiya-
ta ilişkin mahkeme kararının kaçakçılık cezası yönünden temyiz edildi-
ği ileri sürülerek mahkeme kararının bozulması istenmektedir.
Yükümlü Anonim Şirketin 1987 takvim yılı işlemlerinin incelenmesi sonu
cu kaçakçılık cezalı olarak yapılan tarhiyata karşı açılan dava vergi
mahkemesince matrahın tenzili suretiyle kısmen kabul edilmiştir. İdari
Yargılama Usulü Kanunu'nun 28.maddesinin 5.fıkrasına göre, mahkeme ka-
rarında hükmedilen matrah esas alınarak idarece düzenlenen ihbarnamede
bildirilen vergi ve cezanın, yükümlü tarafından söz konusu karar kaçak
çılık cezası yönünden temyiz edildiği için vergi aslı kısmen ödenmiş,
bunun üzerine ödenmeyerek kesinleşen amme alacağının kalan kısmının
tahsili amacıyla dava konusu ödeme emri tebliğ edilmiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112.maddesinin 3 numaralı fıkrasında
"Vergi Mahkemesinde dava açma dolayısıyla 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu'nun 27.maddesinin 8 numaralı bendi gereğince tahsili dur-
durulan vergilerden tasti süreleri geçmiş olanlar, vergi mahkemesi ka-
rarına göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliği tarihinden iti
baren bir ay içinde ödenir." denilmekte, cezaların ödenmesi ile ilgili
olarak benzeri bir hükümde aynı kanunun 368.maddesinde yer almaktadır.
Diğer taraftan, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun'un 55.maddesinde, amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün
içinde borçlarını ödemeleri lüzumunun bir "ödeme emri" ile tebliğ olu-
nacağı belirtilmiştir. Yürütmenin durdurulması kararı alınmadıkça tem-
yiz yoluna başvurulmuş olması, vergi alacağının tahsiline engel olama-
yacağından, vadesinde ödenmediği anlaşılan vergi ve ceza tutarı için
ödeme emri tebliğinde kanuna aykırılık bulunmamaktadır.
Her ne kadar, tarhiyata ilişkin mahkeme kararı, yükümlünün temyiz iste
mi üzerine Danıştay Dördüncü Dairesinin 21.4.1994 günlü ve 1994/2459
sayılı kararıyla, kaçakçılık cezası yönünden bozulmuş ise de, ödeme em
rinin ödenmeyen kısmının tasdikine ilişkin olarak verilen temyize konu
mahkeme kararı ödeme emrinin düzenlendiği tarih itibariyle yerindedir.
Mahkeme kararıyla belirlenen vergi ve ceza tutarı ödendikten sonra,
mahkeme kararının Danıştay'ca bozulması üzerine yeniden verilecek kara
rın sonucuna göre düzelme yapılarak fazladan ödenen kısmın iade edile-
ceği, veya ödeme yapılmamış ise, idarece mevcut duruma göre yeni bir
işlem tesis edileceği tabii olduğundan, tarhiyata ilişkin kararın bo-
zulmuş olması, temyize konu mahkeme kararının bozulmasını gerektirecek
nitelikte görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine karar verildi.

ŞT/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA