kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1997 894 1995 768 13/03/1997
 
"BAĞIMSIZLIK VE DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE DEVRİMCİ GENÇLİK" İSMİNİN SA-
KINCALI GÖRÜLDÜĞÜNDEN, DERGİYE BU İSMİN VERİLEMEYECEĞİ YÖNÜNDEKİ GÖRÜ-
ŞÜN 5680 SAYILI YASANIN 8.MADDESİNE AYKIRI OLDUĞU HK.<
Dava, davacılar tarafından "Bağımsızlık ve Demokrasi Mücadele-
sinde Devrimci Gençlik" isimli derginin isim imtiyazı için yapılan
başvurunun reddine ilişkin İstanbul Valiliğinin 21.10.1988 tarihli iş-
leminin iptali istemiyle açılmıştır.
İstanbul 3. İdare Mahkemesi; 5680 sayılı Basın Kanununun 8.
maddesinde mevkute çıkarılmasının izne tabi olmadığının, 9. maddesinde
ise belirtilen hususları tamamen veya kısmen ihtiva etmeyen veya Kanu-
ni nitelik ve şartları haiz olmayan kimseleri sahip veya sorumlu müdür
olarak gösteren beyannamelerin verilmemiş sayılarak keyfiyetin beşgün
içinde ilgiliye tebliğ edileceğinin öngörüldüğü, dergi isminin sakın-
calı görüldüğünden dergiye bu ismin verilemeyeceği yönündeki görüşün
5680 sayılı Yasanın 8. maddesinde öngörülmediğinden davacıların başvu-
rusunun reddi ile beyanname ve ilişiklerinin iadesinde mevzuata uyar-
lık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal etmiştir.
Davalı idare, davacıların yasadışı örgüt üyeleriyle ilişkileri-
nin bulunduğunu iddia ederek, anılan mahkeme kararının temyizen ince-
lenerek bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bo-
zulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3622 sayılı Ya-
sayla değişik 49.maddesinde yer alan sebeblerden birinin varlığı ha-
linde mümkündür.
Temyizen incelenen ve yukarıda özetlenen gerekçelere dayalı o-
larak verilen İstanbul 3.İdare Mahkemesinin 26.12.1991 tarih 1991/1952
sayılı kararı, usul ve hukuka uygun olup, bozma nedeni bulunmadığı an-
laşıldığından, temyiz isteminin reddine ve anılan kararın onanmasına,
karar verildi. (MT/NÇ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA