kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1994 160 1992 1287 17/01/1994
 
TİCARİ FAALİYETDE KULLANILMAK ÜZERE BANKADAN ALINAN KREDİNİN ŞAHSİ
İŞLERDE KULLANILDIĞI İSPATLANMADIKÇA BANKAYA ÖDENEN FAİZ KOMİSYONUNUN
GİDER OLARAK YAZILABİLECEĞİ HK.<
Toptan gıda ticaretiyle uğraşan davacının 1989 takvim yılı işlemleri-
nin incelenmesi sonucu düzenlenen inceleme raporuna dayanılarak davacı
adına re'sen gelir vergisi, geçici vergi salınmış, kaçakçılık cezaları
ve özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. Hatay 2.Vergi Mahkemesi
11.11.1991 günlü ve 1991/404 sayılı kararıyla; davacının ticari faali-
yetinde kullanmak üzere Halk Bankasından aldığı kredinin tamamını şah-
si giderleri için kullandığı, kredi nedeniyle bankaya ödenen faiz ko-
misyonunun tamamını masraf olarak kanuni defterlerine intikal ettirdi-
ği, ihtilaflı yıl içinde muhtelif tarihlerde yapılan genel giderler
için alınan faturaların usulüne uygun olmadığı ve gerekli bilgileri
ihtiva etmediği belirtilerek tarhiyat yapıldığı, ancak inceleme raporu
ve tutanakdakredinin şahsi işlerde kullanıldığına ilişkin herhangi bir
tespitin yapılmamış olduğu, inceleme elemanınca kendi görüş ve kanaa-
tine göre varsayıma dayalı olarak matrahın belirlendiği, 8 adet fatu-
ranın usule uygun olmadığı ve gerekli bilgileri ihtiva etmediği husu-
sunda da faturaların incelenmesinden bu faturaların usule uygun oldu-
ğunun görüldüğü gerekçesiyle salınan vergi ve cezaların kaldırılmasına
karar vermiştir. Davalı idare, inceleme raporuna ekli tutanakda yer
alan davacının kendi ifadesinde kredilerin şahsi işlerde kullanıldığı-
nın belirtildiği, ayrıca 8 adet faturanın da usulüne uygun olmadığını
ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kara-
rın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını
sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine karar verildi.

(MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA