kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1989 1077 1986 1183 04/05/1989
 
GÜMRÜK VERGİSİ TAHAKKUKUNUN TEBLİĞİ İLE BU VERGİNİN ÖDEMESİNİ TARİHİ
ARASINDA GEÇEN SÜREYE İLİŞKİN OLARAK İSTENEN GECİKME ZAMMININ ÖDEME
EMRİ İLE İSTENMESİ KANUN GEREĞİ OLUP, İDARECE YAZILAN BİR YAZI İLE İS-
TENİLEN GECİKME ZAMMININ ÖDENMEMESİ NEDENİYLE ÖDEME EMRİ DÜZENLENMEDEN
CEBREN TAHSİL YOLUNA GEÇİLEMEYECEĞİ CİHETLE KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUN
LU OLMAYAN SÖZ KONUSU YAZIYA KARŞI AÇILAN DAVANIN İNCELEME OLANAĞI YOK
TUR. ANCAK; BU SURETLE ÖDENMİŞ OLAN GECİKME ZAMMININ ASLİ ALACAĞIN BAĞ
LI BULUNDUĞU KANUNDAKİ USUL VE ESASLARA GÖRE GERİ İSTENEBİLECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık; Uyuşmazlık; İstanbul Giriş Gümrüğüne ödenmesi gereken ge-
cikme zammına ilişkin olarak Ankara Gümrük Müdürlüğünce yükümlü şirke-
te tebliğ olunan yazı nedeniyle açılan davayı; incelenmeksizin redde-
den Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteminden ibarettir.
Yükümlü şirket adına İstanbul Giriş Gümrüğünce tescil edilen beyanname
kapsamı eşyaya ait gümrük vergisi tahakkukunun 19.12.1980 tarihinde
tebliğ edilerek 22.4.1982 tarihinde ödendiği, tahakkukunun tebliği ile
ödeme tarihi arasında geçen süre için yükümlü şirketten gecikme zammı
istenildiği, söz konusu istek yazısının iptali istemiyle dava açıldığı
ve mahkemece, yukarda açıklanan gerekçeye dayanılarak davanın incelen-
meksizin reddedildiği anlaşılmaktadır.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 1.madde-
sinde; "Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi,
resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi ce
zası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme ala-
cakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan
doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit
olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun
hükümleri tatbik olunur." denilmiştir.
Aynı kanunun 55.maddesinde de; kamu alacağının asıl ve ferilerinin öde
me emriyle istenileceği açıkça anlaşılmaktadır.
Bu itibarla, feri bir kamu alacağı olan gecikme zammının ödeme emriyle
istenilmesi zorunludur. Bu yazıyla ödeme yapılmadığı takdirde idarece
yükümlü hakkında ödeme emri çıkarılmadan cebren tahsil yoluna gidilme-
si olanaksız bulunduğundan davada sözü edilen yazının kesin ve yürütül
mesi zorunlu bir işlem niteliğinde bulunmadığı açıktır.
Diğer taraftan, temyiz dilekçesinde, gecikme zammının ödendiği öne sü-
rülmekte ise de, davanın konusu ödenen paranın iadesine yönelik olma-
yıp uygulanan işlemin iptali istemiyle dava açılmış bulunduğundan bu
davada gecikme zammının iadesi hakkında karar verilmesi olanağı yok-
tur. Ancak ilişkin bulunduğu asli alacağın iadesi hakkında 1615 sayılı
Gümrük Kanununda öngörülen usul ve esasların gecikme zammı hakkında uy
gulanacağı da tabiidir.
Açıklanan nedenlerle; dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi
yukarıda açıklanan mahkeme kararında isabetsizlik görülmediğinden, tem
yiz isteminin reddine, kararın onanmasına karar verildi.
AZLIK OYU:
Uyuşmazlık konusu olayda gecikme zammı istemine ilişkin yazı dava konu
su edilmiştir. Her ne kadar 6183 sayılı yasa hükümlerine göre gecikme
zammının borçluya önceden bildirilmesi gerekmez ise de, olayımızda ol-
duğu gibi bir bildirim yapılması durumunda bu işlemin dava konusu ola-
bileceğini kabul etmek gerekir. Esasen Vergi Usul Kanunu hükümlerine
tabi bulunmayan gümrük vergi ve resimlerinde genellikle ek vergi tahak
kukları da mükelleflere bir yazı bildirilmekte ve bu yazılar ihbarname
kabul edilerek dava konusu edilmektedir.
Kamu gücüne dayalı olarak tesis edilen ve belli bir süre verilerek bu
süre sonunda uygulanacak müeyyidesi belirtilen bir işlemi kesin ve yü-
rütülmesi zorunlu bir işlem olarak görmemek mümkün değildir. Nitekim
davacı da bu yazı üzerine söz konusu gecikme zamanı ödemiş bulunmakta-
dır.
Açıklanan nedenlerle mahkeme kararının bozulması gerekeceği oyu ile ka
rara katılmıyorum.(DAN-DER; SAYI:76-77) BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA