kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1991 1431 1988 1573 25/04/1991
 
BASKETBOL DALINDAKİ AMATÖR SPORCULARIN TRANSFER BEDELLERİNİ İLGİLİ KU-
LÜPLERİN GÖRÜŞLERİNİ ALAN BASKETBOL FEDERASYONU TARAFINDAN YAPILAN ÖDE
ME DOĞRULTUSUNDA BELİRLEYEN DAVALI İDARECE TESİS EDİLEN İŞLEMDE MEVZU-
ATA AYKIRILIK GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Basketbol Federasyonunun öne-
risi doğrultusunda, basketbol spor dalındaki amatör sporcuların trans-
fer bedelinin Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliği uyarınca saptanması-
na ilişkin düzenleyici tasarrufun iptali istemiyle açılmıştır.
21 Nisan 1988 günlü ve 19792 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sporcu
Tescil ve Lisans Yönetmeliğinin 21.maddesi (b) bendi 1.paragrafında,
aralıksız dört yıl tescilli bulunan bayanlarda 20, erkeklerde 22 yaşı-
nı bitirmiş amatör sporcuların, lisansiye olduğu kulüpten bir başka ku
lübe muvafakatsız transfer olmak istedikelrinde, bulunduğu kulübünde
lisanslı olduğu yıllar için ilgili federasyonunun teklifi, B.T.Spor Ge
nel Müdürlüğünün onayı ile, her yıl Haziran ayında tesbit edilerek bir
bedeli ayrılacağı kulübe ödemek ve ilişiksiz belgesi bedeli ile fede-
rasyonlar fon payını da yatırmak şartı ile yeni kulübü adına lisans
çıkartabileceği kuralı yeralmış, aynı maddenin (e) bendinde de erkek-
lerde 24, bayanlarda 22 yaşını bitirmiş amatör sporcuların ilişiksiz
belgesi bedeli ile Federasyonlar Fon Payını yatırmak kaydıyla transfer
yapabilecekleri, bu sporcularda tescil süresinin aranmayacağı, ancak
sporcunun bu haktan yararlanarak bir sezonda bir transfer yapabilece-
ğı, bunun dışındaki transfer işlemlerinin yönetmeliğin diğer hükümle-
rine göre yürütüleceği hükme bağlanmıştır.
İptali istenilen düzenleyici işlemin 3.maddesinde basketbol spor dalın
da tescilli bulunan sporculardan, sporcu tescil ve lisans yönetmeliği-
nin 21.maddesinin b fıkrasının 1.bendine göre muvafakatsız transfer
yapmak isteyenlere uygulanacak transfer bedeli, deplasmanlı 1. liğ ku-
lüpleri için yıllık 5.000.000 lira, A Milli Takımda yer almış sporcu-
lar için bu rakamın iki katı (10.000.000) lira olarak saptanmıştır.
Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliğinin yukarıda açıklanan maddelerinin
incelenmesinden, normal transfer yaşının erkeklerde 24, bayanlarda 22
olduğu anlaşılmakta ancak aralıksız dört yıl tescilli bulunan amatör
sporculardan, bayanlarda 20, erkeklerde 22 yaşını bitirmiş olanların
lisansiye oldukları kulüpten başka bir kulübe muvafakatsız transfer ol
mak isteyenlerin federasyonun teklifi, B.T.Spor Genel Müdürlüğünün ona
yı ile belirlenecek bir bedeli ayrılacağı kulübe ödemek koşulunu getir
mektedir. Böylece, amatör sporcuya transfer serbestisi tanırken, onu
yetiştiren kulübün de menfaatlerini dengelemeyi amaçlamaktadır.
Hal böyle olunca, Basketbol Federasyonunun, ilgili kulüplerin de düşün
celerini almak suretiyle belirleyip basketbol dalındaki davalı idareye
teklif ettiği Amatör sporcuların transfer bedellerinin, bu teklif doğ-
rultusunda saptanmasında Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliğinin öngör-
düğü amaca aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, hukuki dayanaktan yoksun bulunan davanın reddine
karar verildi.


BŞ/SE
(DAN-DER, SAYI:82-83)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA