kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1988 1354 1988 754 21/04/1988
 
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARININ GEREKLERİNE GÖRE İŞLEM TESİS ET-
MEYEN İDARENİN MADDİ TAZMİNATLA YÜKÜMLÜ TUTULACAĞI HK.<
Dava, uzman olarak çalışmakta iken İl Defterdarlığı Başraportörlüğüne
atanan davacının bu işlemin iptali istemiyle Danıştay Beşinci Dairesin
de açmış bulunduğu davada verilen yürütmenin durdurulması kararı uya-
rınca eski görev yerine iade edilerek burada kademe terfilerinin yapıl
ması gerekirken aksine tesis edilen işlemin iptali ve bu işlemden do-
ğan maddi zararın tazminen ödenmesine karar verilmesi istemiyle açıl-
mıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla, idare hukuku ilkelerine göre iptal kararla-
rının iptali istenen idari tasarrufu ortadan kaldırarak o tasarrufun
yapılmasından önceki hukuki durumu ortaya koyduğu, bir davada verilmiş
bulunan yürütmenin durdurulması kararının da aynı nitelikte olduğu,
Anayasanın 138.maddesine göre idarenin yargı kararlarını uygulamak zo-
runda bulunduğu, Danıştay 5.Dairesince verilen yürütmenin durdurulması
na ilişkin karar uyarınca davacının eski görev yeri olan uzmanlığa ia-
de edilerek yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın kaldırılmasına
kadar bu kurumca terfilerinin yapılması gerekirken, yürütmenin durdu-
rulması kararının kaldırıldığı ve davanın esastan da reddedildiği be-
lirtilerek aksine tesis edilen işlemde yürütmenin durdurulması kararı-
nın gerekleri ile bağdaşır bir cihet bulunmadığı gerekçesiyle işlemin
iptaline ve terfiinin yapılması nedeniyle davacının uğradığı maddi za-
rarların tazminine karar verilmiştir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanu
nunun 49.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde
mümkündür. Hernekadar davalı idare davacının 1979 yılı sicilinin olum-
suz olduğunu ve nakil tarihinde 4.derecenin 3.kademesinde bulunduğunu
1981 yılında olumlu sicil aldığı takdirde terfi ettirileceğini ve hiç-
bir şekilde 4.derecenin 5.kademesine gelemiyeceğini ileri sürmüş ise
de; kararda belirtildiği üzere naklen atama işlemine karşı açılan dava
da yürütmenin durdurulmasına karar verildiği tarihden bu kararın kaldı
rıldığı tarihe kadar geçen süre esas alınmak suretiyle davacının hangi
kademeye geleceğinin tespiti ile terfisinin yapılması tabi bulunduğun-
dan, İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve
usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığın-
dan, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar veril-
di.
BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA