kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1993 919 1992 2571 17/02/1993
 
DİŞHEKİMLERİ MUAYENEHANELERİNE İZİN VERİLMESİ VE DENETİMİ YETKİSİNİN
SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT OLDUĞU, BELEDİYELERİN SADECE İŞYERİ AÇMA İZİN
HARCI ALABİLECEKLERİ HK.<
Diş hekimi muayenehanelerinin Belediyeden işyeri açma izni almaları
gerektiği ve bu işyerlerinde denetim defteri, yangın söndürme aygıtı
ve çöp bidonu bulunduracağına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan
davada; 1580 ve 3224 sayılı yasalarda diş hekimleri muayenehanelerinde
denetim defteri tutulacağına ilişkin bir kural bulunmadığı gerekçesiy-
le dava konusu işlemi iptal eden Ankara 6.İdare Mahkemesinin
23.5.1991 gün ve 1309 sayılı kararını 1580 sayılı yasanın 15/3.madde-
sinde doğrudan belediyelerden alınacak işyeri açma izni ile açılabile-
cek işyerlerinin sayıldığı, bunda sayılanlar dışında olan işyerlerinin
yapılacak işin niteliğine göre belediye dışındaki bir kamu kuruluşun-
dan işyeri açma izni alacağı, diş hekimliği muayenehanelerine izin ve-
rilmesi ve denetiminde Sağlık Bakanlığı yetkili olduğundan belediyele-
rin bu işyerlerinden yalnızca işyeri açma izin harcı alabileceklerini
belirterek onayan Dairemizin 6.5.1992 gün ve 890 sayılı kararının dü-
zeltilmesi istemidir.
Danıştay Dava Daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri genel ku-
rulları tarafından verilen kararlar hakkında kararın düzeltilmesi yo-
luna başvurulabilmesi ancak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası-
nın 54.maddesinde yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır. İstemde bu-
lunan tarafından öne sürülen düzeltme nedenleri ise sözü edilen madde-
de belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından, yasal dayanağı ol-
mayan düzeltme isteminin reddine karar verildi.
(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA