kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1985 191 1982 7573 06/02/1985
 
UMUMA AİT TRETUVARI İŞGAL EDEN VE KULLANAN DURUMUNDA OLMAYAN BANKA ADI
NA İŞGALİYE RESMİ SALINMASINDA YASAYA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava; yükümlü adına salınan işgaliye resmini; onayan İtiraz Komisyonu
kararının; bozulması isteminden ibarettir.
olay tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu-
nunun 28.maddesinin (b) fıkrasında; yol, meydan, pazar, iskele, köprü
ve nehirler gibi umuma ait yerlerden ve denizlerden bir kısmının gelip
geçme ihtiyacını tazyik etmeyecek surette geçici olarak herhangi bir
ameliye için işgal eden ve kullananlardan işgale izin verilmesine kar-
şılık olarak Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifeye göre işgal
edilen yerlerin her m.karesi için günde 25 kuruşu geçmemek üzere işgal
resmi alınacağı hükme bağlanmıştır.
Bu yasal düzenlemeden umuma ait yerleri geçici olarak herhangi bir ame
liye için işgal eden kullananlardan söz konusu resmin alınacağı açıkca
anlaşılmaktadır.
Olayda ise Denizcilik Bankasınca şube tadilatı için müteahhit ile söz-
leşme yapıldığı ve sözleşme gereği onarılan binanın etrafını çevrele-
yen tretuvarın müteahhit tarafından malzeme konulmak suretiyle işgal
edildiği ihtilafsız olduğu halde denizcilik Bankası adına İşgaliye Res
mi salındığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda umuma ait tretuvarı işgal eden ve kullanan durumunda olma-
yan Banka adına İşgaliye Resmi salınmasında ve resmin İtiraz Komisyo-
nunca aynen onanmasında kanuna uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle İtiraz Komisyonu kararının bozulmasına tarhiyatın
resen terkinine karar verildi.
(BŞ/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA