kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1982 11932 1981 2313 16/12/1982
 
ADAYLIK SÜRESİ İÇİNDE OLUMLU SİCİL ALAN VE MEMURİYETLE BAĞDAŞMAYAN TU-
TUM VE DAVRANIŞLARI BULUNMAYAN, BİLGİ VE İŞ YAPMA KABİLİYETİ BAKIMIN-
DAN YETERLİ OLMADIĞI İLERİ SÜRÜLMEYEN DAVACININ, YASAL OLMAYAN NÖBETİ
TUTMADIĞI GEREKÇESİYLE GÖREVİNE SON VERİLEMİYECEĞİ HK.<
Gümrük Başmüdürlüğüne aday memur olan davacının görevine son verilmesi
işleminin iptali isteğinden ibarettir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56.maddesinde "Adaylık süresi i-
çinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göre-
ve devamsızlıkları, bilgi ve iş yapma kabiliyeti bakımından yeterli ol
madıkları tesbit olunanların kurumların değerlendirme kurulları kararı
ve yetkili amirin onayı ile adaylık devresi içinde ilişkileri kesilir"
hükmü yer almıştır.
Davalı idare emrinde bir göreve 1.8.1980 tarihinde atanan davacı 28.1.
1981 tarihinde nöbetçi memur olduğu halde nöbet yerini terketmek suçun
dan soruşturma geçirmiş ve 11.2.1981 günlü müfettiş raporu ile asaleti
nin tasdik edilmeyerek ilişkisinin kesilmesi" teklif edildiğinden
22.5.1982 tarihinde görevine son verilmiştir.
Getirtilen incelenen soruşturma dosyasından davacıyla ilgili tek suç-
lamanın nöbet yerini terk olduğu bu suçununda sabit görüldüğü ve ...
Gümrükleri Başmüdürlüğünce aynı suç nedeniyle dikkat çekimi cezası ve-
rildiği anlaşılmaktadır. Yine dosyada mevcut 18.11.1966 tarihli ve ge-
nel nitelikte olan "nöbetçi memurların görev ve sorumlulukları ile ça-
lışma şekillerini gösterir yönetmelik"in 11.maddesinde "Nöbet tutacak
personelde aranacak nitelikler" sayılmış olup (e) fıkrasında "En az i-
ki yıl hizmeti bulunmak" şartı hükme bağlanmıştır.
Bu durumda olay tarihinde henüz 6 aylık aday memur olan davacıya nöbet
görevi verilmesi yukarıda anılan hüküm karşısında yasal olmadığı gibi,
6 aylık adaylık dönemi sonunda düzenlenen sicilinin pek iyi olması ve
görevinde başarısızlığının söz konusu olmaması karşısında hakkında uy-
gulanan işlemde isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle dava konusu göreve son verme işleminin iptaline
karar verildi.RD/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA