kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1994 1199 1991 6543 09/03/1994
 
3505 SAYILI YASANIN, VADESİNDE ÖDENMEYEN VERGİ BORCU İÇİN HESAPLANIP,
VERGİ ASLINA DÖNÜŞTÜRÜLEN GECİKME ZAMMI İLE İLGİLİ HÜKMÜNÜN 10.12.1988
TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ NEDENİYLE, ANILAN YASA HÜKMÜNÜN YÜRÜRLÜK
TARİHİNDEN ÖNCEKİ 1987 YILI MAYIS DÖNEMİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIĞINA UYGU-
LANMASINA OLANAK BULUNMADIĞI HK.<
Dosyanın incelenmesinden, yükümlü adına düzenlenip tebliğ edilen ödeme
emri ile 1987 yılı Mayıs dönemine ilişkin dahili tevkifat ve buna bağ-
lı faiz ve ceza ile 3505 sayılı Yasanın 24. maddesi uyarınca hesapla-
nıp asla dönüştürülen gecikme zammının istenildiği, yükümlü tarafından
da ödeme emrinin asla dönüştürülen gecikme zammına ilişkin 1.717.632.-
liralık kısmının iptali isteğiyle dava açıldığı ve vergi dairesince bu
miktara münhasır savunma yapıldığı halde, mahkemece söz konusu ödeme
emrinin, gerçekte mevcut kamu alacağının asıl ve ferilerinin mahiyet
ve miktarlarını göstermemiş ve yasada öngörülen esas ve şekillere uyul
madan düzenlenmiş olması nedeniyle yasal unsurları taşıyan muteber bir
belge olarak nitelendirilemeyeceği gerekçesiyle yükümlü istemi aşıla-
rak tamamen iptal edildiği anlaşılmaktadır.
Vergi mahkemesi kararına karşı vergi dairesince yapılan temyiz başvu-
rusunda ise, gecikme zamının 1.048.032.- liralık kısmı dışında ödeme
emriyle istenilen diğer tüm kamu alacaklarının tahakkuk kayıtlarından
terkin edilip takipten kaldırıldığı belirtilerek, mahkeme kararının,
yükümlüce dava konusu edilen asla dönüştürülmüş gecikme zammının
1.048.032.- liralık kısmı yönünden bozulması istenilmektedir.
Bu durum karşısında, mahkemece, yükümlü istemi aşılarak karar veril-
miş olması, anılan kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte bir ha-
ta olarak görülmemiştir.
Uyuşmazlık konusu asla dönüştürülen gecikme zammının 1.048.032.- li-
ralık kısmına gelince; dosya içeriğinden, bu tutarın 1987 yılı Mayıs
dönemine ilişkin amme alacağı aslı için 3505 sayılı Yasanın 24.mad-
desi uyarınca hesaplanıp 1.1.1990 ve 1.1.1991 vade ile asla dönüştü-
rülmüş gecikme zammı olduğu anlaşılmaktadır.
3505 sayılı yasanın 6183 sayılı Yasanın 51.maddesinin 3.fıkrasında de-
ğişiklik yapılmasına ilişkin 24.maddesinde, içinde bulunulan yıl sonu-
na kadar ödenmemiş olan gecikme zammı ile gecikme faizinin müteakip
yılın başından itibaren, doğmalarına neden olan amme alacağı gibi ad-
dolunacağı ve bu alacağın tebliğ edilmeksizin tahakkuk edeceği, tahak-
kuk eden bu amme alacağı üzerinden hesaplandıkları amme alacağı aslına
uygulanan hükümleri aynen uygulanacağı, ceza mahiyetinde olan diğer am
me alacaklarına ise gecikme zammı tatbik edilmeyeceği hükme bağlanmış-
tır.
Yasaların, yürürlüğe girdikleri tarihten sonra meydana gelen olay ve
işlemlere uygulanması genel hukuk kuralıdır. Sonradan yürürlüğe giren
bir kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin olay ve iş-
lemlere uygulanıp mali yükümlülük getirilmesi, verginin kanunilik il-
kesi ve yasaların aleyhte olan hükümlerinin geriye doğru yürütülmeme-
si hakkındaki temel hukuk ilkesi ile bağdaşmamaktadır.
Bu bakımdan, 3505 sayılı Yasanın, vadesinde ödenmeyen vergi borcu için
hesaplanıp, vergi aslına dönüştürülen gecikme zammı ile ilgili hükmü-
nün 10.12.1988 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle söz konusu yasa
hükmünün yürürlük tarihinden önceki 1987 yılı Mayıs dönemine ilişkin
vergi uyuşmazlığına tatbikine olanak bulunmadığından bu dönemle ilgili
ödeme emrinin mahkeme tarafından bu gerekçeyle iptali gerekirken yazı-
lı gerekçe ile iptalinde isabet bulunmamakta ise de; karar sonucu iti-
barıyla yerinde görülmüştür.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddine, vergi mahkemesi kararı-
nın onanmasına karar verildi.
CP/ES


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA