kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1994 1165 1991 6252 08/03/1994
 
BAĞKUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNDEN MU-
AF OLDUĞU HK.<
Bağ-kur Genel Müdürlüğünün Türkiye Halk Bankası merkez şubesindeki ana
temerküz hesabında bulunan borç bakiyesi için Türkiye Halk Bankası ta-
rafından tahakkuk ettirilen faiz üzerinden hesaplanarak kesilen banka
ve sigorta muameleleri vergisinin iadesi istemiyle Maliye Bakanlığına
şikayet yoluyla yapılan başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddi
yolundaki işlemin; 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun değişik 20.maddesi
hükmüne göre kurumlarının her türlü vergi, resim ve harçtan muaf ol-
duğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
23.7.1956 gün ve 9362 sayılı Resmi GAzetede yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28.maddesinde "banka ve si-
gorta şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün
muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun al-
dıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olacağı"
hükmüne yer verilmiş, buna karşılık 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun
14.3.1985 gün ve 3165 sayılı kanunla değişik 20/c maddesinde "kuruma
ait taşınır ve taşınmaz mallar bunların alım ve satım işlemleri ile
kurumun hizmet gereği ihtiyaç duyduğu Türkiye'de temini mümkün olmayan
malların ithali, kiralanması, ilgili kanunlarda kurumun adı ve kuruluş
kanununda yazılı olmasa dahi, ithalde alınan vergi ve resimler dahil
her türlü vergi resim ve harçlar ile kurumun doğrudan doğruya hizmet-
lerinden faydalanmadığı fon ve kuruluşlara katkı paylarından muaf ol-
duğu hükme bağlanmıştır.
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunundan sonra yürürlüğe giren Bağ-Kur
Kanunundaki muaflık hükmünün özel ve sonraki kanun hükmü olması; son-
raki kanunun düzenleme yaptığı konularda önceki kanunun ilgili hüküm-
lerini zımnen ortadan kaldıracağına dair genel hukuk ilkesi karşısın-
da, asıl uygulanacak kural olması nedeniyle, kurumun banka ve sigorta
muameleleri vergisinden muaf olduğu sonucuna varılmaktadır.
Açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, Maliye Bakanlığının zımnen ret
işleminin iptaline karar verildi.

(MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA