kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1970 439 1970 300 08/12/1970
 
SINIR NOKTALARI NİTELİĞİNDE SEÇİLEN NOKTALAR ARASINDA ÇEKİLEN NAZARİ
DOĞRU HATLARIN BİRBİRİNİ KESMEMESİ YÜZÜNDEN KEŞİŞME NOKTASI OLUŞMAYAN
VE DOLAYISI İLE ARZ ÜZERİNDE YERİ FİİLEN BELİRTİLMEYEN NOKTAYI SINIR
NOKTASI ALAN BAŞVURUNUN REDDİ GEREKECEĞİ HK. (*)<
6309 sayılı Maden Kanununun 271 sayılı Kanunla değiştirilen 18.madde-
sinde, maden arama ruhsatnamesi istenecek sahanın çevrelenmesi için a-
lınabilecek sınır noktalarının, muayyen ve yer değiştirmeyen evsafı
haiz olmak şartıyla Bakanlık tarafından Yönetmelikle tesbit ve ilan o-
lunacağı yazılıdır.
Bu hükme istinaden çıkarılmış bulunan Maden Arama Hakkı Talebi Yönet-
meliğinin 17.maddesinde, arama ruhsatnamesi verilmesi isteğini havi
müracaat üzerine iktisap edilen tekaddüm hakkı sahasının başka sahala-
ra vaki tedahülünün kaldırılması, ikibin hektarı aşan veya bitişik il
sınırına giren kısmının terk edilmesi gibi gibi sebeplerle taksir e-
dilmesinde sahanın, yönetmelikle belirtilen tabii ve sun'i noktalar
evsafında seçilecek noktalar arasında çekilen nazari doğru hatların
birbirini kestiği nazari noktaların sınır noktası olarak alınması su-
retiyle çevrelenmesinin mümkün bulunduğu hükmü yer almaktadır.
Nazari noktaların hudut noktası olabilmesi için böyle bir noktanın Yö-
netmelikte öngörülen esaslara uygun şekilde vücut bulabilmesi, başka
bir deyimle, Yönetmelikde belirtilen tabii ve sun'i noktalar evsafında
seçilecek noktalar arasında çekilecek nazari doğru hatların birbirini
kesmesi şarttır.
Maden Kanununa sözü edilen 271 sayılı Kanunla eklenen ek 2.maddede bir
saha için işletme hakkı talebedildikten sonra bu işletme hakkı tale-
binin, talebe mesnet teşkil eden arama ruhsatnamesinin, ek birinci
madde hükümleri mahfuz olmak kaydıyla, iptalini icabettirir sebeplerle
reddi cihetine gidilmiyeceği hükmü vardır.
Ancak hükmün incelenmesinden görüleceği üzere, işletme hakkı talebinin
talebe mesnet teşkil eden arama ruhsatnamesinin iptalini icabettirir
sebeplerle reddedilmemesi için bir şart öngörülmüş ve ek 1.madde hükmü
mahfuz tutulmuştur. Şu hale göre ek 1.madde hükmüne aykırılık mevcut-
sa, ek 2.madde hükmünün uygulanması, yani işletme hakkı talebinin, ta-
lebe mesnet teşkil eden arama ruhsatnamesinin iptalini icabettirir se-
beplerle reddedilmemek yoluna gidilmesi mümkün değildir.
Ek 2.maddeyle atıfta bulunulan ek 1.maddenin beşinci fıkrasında ise,
arz üzerindeki yerlerin fiilen tayini mümkün olmak ve gayrin hakkı
taalluk etmemek şartlarıyla sınır noktalarının talimatnamesindeki va-
sıfların haiz bulunmaması sebebiyle arama ruhsatnamesinin iptal edile-
miyeceği yazılıdır.
Görülmektedir ki, sınır noktalarının talimatnamesindeki vasıfları haiz
bulunmaması sebebiyle arama ruhsatnanesinin iptal edilmemesi, arz üze-
rindeki yerinin tayini mümkün olmak ve gayrın hakkı taalluk etmeme
şartına bağlanmıştır.
6309 sayılı Kanunun 271 sayılı Kanunla değiştirilen 25.maddesinin son
fıkrasında ise verilen mehil içinde bir evrak tevdi edilmemesi veya
evrak verilip de bildirilen noksanların tamamlanmamış veya hataların
tashih edilmemiş veya tedahülün ref edilmemiş veya sahanın ikibin hek-
tarı aşmıyacak şekilde taksir edilmemiş bulunması hallerinde müracaa-
tın reddolunacağı hükme bağlanmıştır.
Bakanlık yazısında, hudut noktaları evsafında seçilen noktalar arasın-
da çekilen nazari doğru hatların birbirini kesmediğinden tekatü nokta-
sı meydana gelmeyen dolayısıyla arz üzerinde yeri fiilen tayini mümkün
olmayan bir noktayı hudut noktası alan bir müracaat hakkında yapılacak
işlemin ne olacağı sorulmaktadır.
Belirtilen sebeplerle hakkında sözü edilen ek 2.madde hükmünün uygu-
lanması mümkün olmıyan müracaatın reddi gerektiği yolundaki Bakanlık
görüşünün yerinde olduğuna karar verildi.
Genel Kurul'dan geçmemiştir.
(MS/ÖB)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA