kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 3976 1992 4912 05/10/1993
 
TAHSİS EDİLEN KAMU ARAZİSİ DAHA SONRA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ OLARAK
İLAN EDİLMİŞ VE YAPILAŞMA YASAKLANMIŞ BULUNDUĞUNDAN, TATİL KÖYÜ YAPIL-
MASI İSTEMİNİN REDDİNE İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, davacı şirkete tahsis edilen kamu arazisi üzerine, tatil köyü ya
pılmasının mümkün olmadığı yolunda tesis edilen Özel Çevre Koruma Böl-
gesi Başkanlığı işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesin-
ce; Turizm Bakanlığınca davacı şirkete 49 yıllığına 9.2.1988 gününde
tahsis edilen kamu arazisinin, Bakanlar Kurulu kararıyla "Özel Çevre
Koruma Bölgesi" olarak tespit ve ilan edildiğinin, Fethiye Dalaman
1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Nazım İmar Planında yapılaşmadan arına-
cak koruma bölgesi olarak düzenlendiğinin ve doğal sit alanı olduğunun
anlaşılması karşısında taşınmaz üzerinde turistik tesis yapma imkanı
ortadan kalktığından dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadı-
ğı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tara-
fından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin iptali istemi ile açılan davanın yukarıda özetle-
nen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Aydın İdare Mahkemesinin
21.5.1992 günlü, 1992/567 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargıla-
ma Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerin
den hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan
mahkeme kararının onanmasına karar verildi.BŞ/NÇ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA