kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1998 2789 1997 2845 30/06/1998
 
ÜST HAKKI TESİS VE DEVİR İŞLEMİNİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ
23/7 MADDESİ UYARINCA TAPU HARCINDAN MÜSTESNA OLDUĞU HK.<
Üst hakkı tesis işleminden dolayı yükümlü şirketten tahsil edilen tapu
harcının iadesi istemiyle açılan davayı; ... tarih ve 22301 sayılı
Resmi Gazetede 1.1.1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayım-
lanan 4108 sayılı Kanunun 32.maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununa ek-
lenen geçici 23.maddenin (a) bendinde, 1.1.1994 - 31.12.1998 tarihleri
arasında uygulanmak üzere, tam mükellefiyete tabi kurumların iştirak
hisselerinin veya gayrimenkullerinin satışından doğan kazancın, satı-
şın yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilen kısmının kurumlar
vergisinden müstesna olduğu, aynı bendin son fıkrasında ise,bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu madde kapsamında yapılacak tescil
işlemlerinin tapu ve kadastro harcından.... müstesna tutulduğu, 6.7.
1995 tarih ve 22335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 51 seri nolu Ku-
rumlar Vergisi Genel Tebliği'nin III-C bölümünde de, geçici 23.madde
hükmünün 4108 sayılı Kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı 2.6.1995 ta-
rihinde yürürlüğe girdiği, bu nedenle tapu harçaları... istisnasının
bu tarihten sonra geçici 23/a madde kapsamında yapılan iştirak hissesi
veya gayrimenkul satışlarına ilişkin işlemler için uygulanacağı, 2.6.
1995 tarihinden önce yapılan satışlar için sözü edilen istisnaların
uygulanmasının mümkün olmadığının açıklandığı, dosyanın incelenmesin-
den, ... Cam Sanayi A.Ş.nin Medeni Kanunun hüküleri çerçevesinde gay-
rimenkul satış ve devri kapsamında ... Cam Sanayi A.Ş. ne üst hakkı
devri yaptığı, üst hakkı devir işleminin yukarıda anılan Kanunun yü-
rürlüğe girdiği (2.6.1995) tarihten sonra 20.6.1995 tarihinde gerçek-
leştirildiği, ... Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulunca davacı şirket ile
yapılan üst hakkı sözleşmesi neticesinde elde edilen karın
26.565.900.000.-liralık kısmının Kurumlar Vergisi Kanunun geçici 23.
maddesi kapsamında 31.12.1995 tarihine kadar sermayeye ilave edilmesi-
ne dair karar verildiğinin anlaşıldığı, bu durumda, üst hakkı tesis ve
devir işleminin Kurumlar Vergisi Kanunun geçici 23/a maddesi kapsamın-
da tapu harcından müstesna olduğu, tahsil edilen tapu harcında yasal
isabet bulunmadığı gerekçesi ile kabul eden ... Vergi Mahkemesinin ...
tarih ve ... sayılı kararının; 4108 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği
(2.6.1995)tarihten sonra bu Kanunun ilgili maddelerinden yararlanaca-
ğına ilişkin bir talebin beyan edilmediği, şekil şartlarının yerine
getirilmediği iddalarıyla bozulması isteminden ibarettir.
Temyiz edilen ... Vergi Mahkemesinin ... tarih ve ... sayılı
kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin
1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı an-
laşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan Mahkeme kararının
onanmasına karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:99)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA