kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1977 778 1977 826 12/07/1977
 
TİCARET VE SANAYİ ODALARINI VE ZİRAAT ODALARINI 1615 SAYILI YASANIN
8. MADDESİNİN 2 NO.LU BENDİNİN B BÖLÜMÜNDE YER ALAN KURULUŞLAR ARASINA
SOKARAK VEYA RESMİ TEŞEKKÜLDEN SAYARAK GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN
YARARLANDIRMAYA HUKUKİ OLANAK BULUNMADIĞI HK.(*)<
19.7.1972 günlü ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun gerçek ve tüzel kişi-
ler için ithal edilecek eşyanın gümrük vergisinden muafiyetini düzen-
leyen 8. maddesinin 2 numaralı bendinin (B) bölümünde "gerçek ve tüzel
kişiler tarafından Türkiye'deki kamu faydasına yararlı derneklere ve
kamunun faydasına tahsis edilmiş milli tesislere, resmi teşekküllere,
belediye ve köy tüzel kişilerine bağış yoluyla gönderilen veya verilen
para ile alınıp getirilen ve konularına uygun olduğu Bakanlıkça kabul
edilecek eşyanın gümrük vergisinden muaf olduğu" hükme bağlanmıştır.
Bu hükümden maksat maddede zikredilen gerçek ve tüzel kişiler ile sa-
yılan diğer kuruluşların ithal ettikleri eşyanın gümrük muafiyetinden
yararlanmalarını teminden ibarettir.
Vergi hukukunda esas olan mükellefiyettir.Bu sebeple, muafiyet kanun-
larla tesbit edilir ve kanunun tayin ettiği muafiyet sınırları yorum
yoluyla genişletilemez.
Diğer taraftan muafiyeti tayin eden 1615 sayılı Kanun 19.7.1972 günün-
de yürürlüğe girmiş bulunduğu cihetle; 5590 sayılı Kanunla kurulan Ti-
caret ve Sanayi Odaları ve 6964 sayılı Kanunla kurulan Ziraat Odaları
muafiyet sınırı içine sokulmak istenseydi bunlar da madde kapsamına
alınarak muafiyetten yararlanacakları açıkça belirtilirdi.
Sözü edilen maddedeki resmi teşekkül deyiminin Ticaret ve Sanayi Oda-
ları ile Ziraat Odalarını kapsamadığı, bu deyimin yanlış olarak Anaya-
sa'nın 112. maddesinde yazılı kamu tüzel kişiliğini haiz kamu kuruluşu
karşılığı kullanıldığı açıktır.
1615 sayılı Gümrük Kanununun 8. maddesinin 2 numaralı bendinin (b) bö-
lümündeki muafiyetten yararlanıp yararlanmayacağı tereddüt doğuran Ti-
caret ve Sanayi Odalar ile Ziraat Odaları Anayasa'nın 122. maddesinde
belirtilen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır.Bunlara
kamu hizmetleri görme yetkisinin tanınmış olması kamu tüzel kişiliği
niteliğinin tanınması için bir hukuki neden teşkil edemez. Kamu tüzel
kişiliğini haiz kamu kuruluşları idarenin bütünlüğü içinde yer almış
kuruluşlar olup kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ise organ
ları kendileri tarafından ve kendi üyeleri arasından seçilen birer mes
lek teşekkülleridir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, Ticaret ve Sanayi Odalarını ve Ziraat
Odalarını 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8. maddesinin 2 numaralı bendi-
nin (b) bölümünde yer alan kuruluşlar arasına sokarak veya resmi teşek
külden sayarak gümrük vergisi muafiyetinden yararlandırılmalarına hu-
kuken imkan bulunmadığına karar verildi.

Genel Kurul'dan geçmemiştir.

(DAN-DER, SAYI:30-31) SG/ÖB 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA