kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1991 3355 1990 2308 25/11/1991
 
1-) KAMU HİZMETİ VE KAMU MALLARI TOPLULUĞUNUN KAMUSAL ALANDAN ÖZEL ALA
NA AKTARILMASI NİTELİĞİNİ TAŞIYAN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZEL-
LEŞTİRİLMESİ İŞLEMİNİN VATANDAŞ SIFATIYLA ÖZELLEŞTİRMEDEN YARARLANMA
OLANAĞI OLAN İLGİLİLERCE DAVA KONUSU EDİLEBİLECEĞİ,
2-) TOPLU KONUT KAMU ORTAKLIĞI KURULUNUN ÖZELLEŞTİRMEYE İLİŞKİN ESASLA
RI BELİRLEYEN KARARINA AYKIRI OLARAK YÜKSEK PLANLAMA KURULUNCA UÇAK
SERVİSİ A.Ş.NİN HİSSELERİNİN, BİR YABANCI ŞİRKETE SATIŞI YOLUNDA TESİS
OLUNAN İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'nun 30.4.1987 tarih ve 54 sayılı
kararı ile özelleştirilmesine karar verilen Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ)'
nin 10.000.000.000 TL.nominal değerli sermayesinin %70'ine tekabül
eden 7.000.000.000 TL.nominal değerli hisselerinin SAS Service Partner
A/S (SSP) veya SSP'nin belirleyeceği SAS Şirketler grubundan bir şirke
te satılması hakkında, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlı-
ğı'na bu satışla ilgili anlaşmalar yapmak yetkisi verilmesine ilişkin
Yüksek Planlama Kurulunun 9.2.1989 gün ve 89/3 sayılı kararı ile Toplu
Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine verilen satış yetkisine dayanılarak
USAŞ'ın satışına ilişkin 10.8.1989 tarih ve 89/21 sayılı Yüksek Planla
ma Kurulu kararının iptali istemiyle İdare Mahkemesine dava açılmış-
tır.
Bu dava sonucunda, Ankara 6.İdare Mahkemesince, davacının davayı ana
muhalefet partisinin üst yöneticisi ve milletvekili ve yurttaş sıfatıy
la kendi adına ve SHP'yi temsilen olmak üzere aynı sıfatlarla açtığı,
vatandaş ve vergi mükellefi sıfatıyla kamu hizmeti ve kamu malları top
luluğunun kamusal alandan özel alana aktarılması nedeniyle özelleştir-
menin TKKOİ'nin 30.4.1987 günlü ve 54 sayılı kararı ile belirlenen
esaslar çerçevesinde yapılmış olsa da vatandaş gibi yararlanma olanak-
larının bulunduğu gerekçesiyle davacının dava açma ehliyetinin dava ko
nusu işlemle menfaat ilişkisinin olduğu, dava konusu kararların kamu
organından sader olması yanında kamu hizmeti ve kamu mallarına ilişkin
olması nedeniyle idari işlem sayılacağı, dava konusu işlemin genel ve
herkesi ilgilendiren bir işlem olması ve yazılı bildirim yada ilan söz
konusu olmadığından süre iddiasının yerinde görülmediği, Yüksek Planla
ma Kurulunun 7.3.1990 günlü ve 90/2 sayılı kararıyla 30.4.1987 gün ve
54 sayılı kararın ilgili bölümünün geri alındığı yolundaki idare iddia
sında ise, idari işlemin geri alınmasının işlemin yapıldığı tarihten
itibaren hukuk düzeninden silinmesi anlamı taşıdığı, oysa 54 sayılı ka
rarda bulunmayan blok halinde yabancıya satışı yasal dayanağı oturttu-
ğu iddia edilen 90/2 sayılı işlem 30.4.1987 tarihi itibariyle yürürlü-
ğe sokularak yapılan satışlara hukuki geçerlik kazandırılmak istendi-
ği, 90/2 sayılı işlem bu nedenle geri alma işlemi kapsamında mütalaa
edilemiyeceğinden ancak 7.3.1990 tarihinden sonra hüküm ifade edeceği
gerekçeleriyle hukuka uygunluk bulunmadığı belirtilerek usule ilişkin
itirazlar reddedildikten sonra, işin esasına geçilerek, özelleştirme-
nin mevzuatımıza 3291 sayılı Kanunla girdiği, bu kanun dışında bir dü-
zenleme bulunmadığı, anılan Kanunun 13.maddesine göre TKKOİ'nin özel-
leştirme konusunda yetkili olduğu, idarenin bu yetki çerçevesinde 30.
4.1987 günlü ve 54 sayılı kararı olduğu ve satış esaslarını belirledi-
ği, anılan kararda, özelleştirmenin öncelikle çalışanlarına, yöre hal-
kına, küçük tasarruf sahiplerine, yurt dışındaki işçilerimize ve halka
satılmasının karara bağlandığı, 31.12.1987 tarihinde yürürlüğe giren
304 sayılı KHK ile yetkinin Yüksek Planlama Kuruluna devredildiği, an-
cak bu kuruluşun söz konusu kararı değiştirmeden ve ortadan kaldırma-
dan özelleştirmeye ilişkin bütün kararlarına 54 sayılı kararı dayanak
alarak tesis ettiği, bu durumda USAŞ'ın sermayesinin %70'ine tekabül
eden hisse senetlerinin SAS Şirketler grubundan bir şirkete satılması-
na ilişkin 9.2.1989 gün ve 89/3 sayılı karar ile TKKOİ'ne verilen sa-
tış yetkisine dayanılarak USAŞ'ın satılmış sayılmasına ve bu konuda
TKKOİ'nce yapılan işlemlerin geçerlik kazanmasına ilişkin 10.8.1989
gün ve 89/21 sayılı kararda hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçeleriyle
iptaline karar verilmiştir.
İdare Mahkemesi kararının davalı Başbakanlık tarafından, iptal davala-
rının 2577 sayılı Yasanın 2.maddesine göre kişisel ve aktüel menfaatle
ri ihlal edilenler tarafından açılacağı, davacının dava ehliyetinin bu
lunmadığı, davanın süresinde açılmadığı iptal davalarında yazılı bildi
rim tarihini düzenleyen anılan kanunun ilgili maddelerine aykırı karar
tesis edildiği, işlemin hisse senedi satıcısı idare ile alıcısı gerçek
ve tüzel kişiler arasındaki ticari işlemler niteliğinde olduğu, dava-
nın genel hükümlere göre genel mahkemelerde görülmesi gerektiği, esasa
ilişkin olarak da, 54 sayılı kararın uyulması zorunlu düzenleyici iş-
lem olmadığı, mahkemenin kararında bu karar yanında başka dayanak bu-
lunmadığı, kaldıki bu işlemin geri alındığı ileri sürülerek usul ve
esastan, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca, davacının milletvekili
sıfatıyla dava açma ehliyetinin bulunmadığı, davada süre aşımı bulundu
ğu, 54 sayılı kararın düzenleyici işlemi niteliği taşımadığı bir direk
tif işlem sayılması gerektiği, Yüksek Planlama Kurulunun bu işleme uy-
ma zorunluluğu bulunmadığı iddialarıyla temyizen incelenerek bozulması
istenilmektedir.
Davacının 27.10.1989 günlü dava dilekçesinde yer alan "Anayasamızın
80.maddesinin milletvekillerine verdiği, milletin bütününü temsel etme
yetkisine dayanarak ve 81.maddede yer alan milletvekili yemininin biz-
lere yüklediği hukukun üstünlüğüne bağlılık ve Anayasaya sadakat göre-
vinin gereğini yerine getirerek bu davayı açma ehliyetine sahip bulun-
maktayız" cümlesiyle kurulan dava ehliyetinin 2577 sayılı Yasanın 2.
maddesinde yer alan "menfaatleri ihlal edilenler" kapsamı için bulunma
dığı dolayısıyla davacıların dava ehliyetlerinin olmadığı görüşüyle
Başkanın muhalefetiyle işin esasına geçildi.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3622 sayılı Kanun ile deği
şik 49.maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkün-
dür.
Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sü-
rülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte gö-
rülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın
onanmasına karar verildi.


BŞ/SE
(DAN-DER, SAYI:84-85)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA