kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 2379 1986 3203 27/11/1986
 
TİCARİ FAALİYETİ BULUNMAYIP MÜSTAHSİL OLAN MÜKELLEFİN TAHSİLAT MAKBU-
ZUNDA FİRMA KAŞESİNİN BULUNMASININ TİCARİ FAALİYET OLDUĞUNU GÖSTERMEYE
CEĞİ HK. <
Uyuşmazlık; yapılan inceleme ile müstahsilden satın aldığı elmalar ne-
deniyle vergi tevkifatı yapmadığı ve müstahsil makbuzu düzenlenmediği
tesbit edilen mükellef adına 1985 takvim yılı Nisan ayı için re'sen sa
lınan gelir (stopaj) vergisi ile kesilen kaçakçılık ve özel usulsüzlük
cezalarına karşı açılan davayı; mükellefin elmaları satın aldığı kişi-
nin müstahsil olup olmadığının tesbiti için yapılan inceleme sonucu sa
tıcının elma ticaretinden dolayı vergi mükellefiyetinin bulunmadığı,
... adet elma ve ... adet narenciye ağacı ile zirai faaliyette bulundu
ğu, 1984 yılından 1985 yılına ... kg. elma devrettiği, 1985 yılı için-
de ... kg. elmayı ... lira bedelle satarak beyan ettiğinin tesbit edil
diği, satıcının elmadan dolayı adet, devir ve gelir beyanının bulunma-
sı karşısında müstahsil olduğu, elma tüccarı olmadığı, elma alım satı-
mı sırasında satıcı tarfından ticari firma kaşesi kullanılmasının da
elma alım satımıyla iştigal edildiğinin delili sayılamayacağı gerekçe-
siyle reddeden vergi mahkemesi kararının bozulması isteminden ibaret-
tir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan An
talya Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de
uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen id
dialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığın-
dan temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.

RD/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA