kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1999 813 1998 4786 03/03/1999
 
HACİZ İŞLEMİNDEN ÖNCE, VADESİNDE ÖDENMEYEN ALACAKLARIN YÜKÜMLÜLERE Ö-
DEME EMRİ İLE TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKECEĞİ HK.<
Davacının müdürü olduğu limited şirketin vergi borçlarından dolayı
kendisine ait aracına ve ... Şubesindeki özel hesabında bulunan para-
sına uygulanan haciz işlemlerinin iptali istemiyle açılan davada, ...
Vergi Mahkemesi'nin, ... günlü ve 1998/506 sayılı kararıyla; haciz iş-
leminden önce vadesinde ödenmeyen alacakların yükümlülere bir ödeme
emri ile tebliğ edilmesi gerektiği, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun
10 uncu maddesine göre tüzel kişilerin vergi borçlarından dolayı, ön-
celikle tüzel kişilik hakkında takibat yapılması ve ancak, tüzel kişi-
liğin mal varlığının borcu karşılayamaması veya tahsil imkansızlığının
ortaya çıkması halinde, bu durumun açıkça tespit edilmesi üzerine so-
rumlular hakkında takibata geçilmesinin mümkün olduğu, olayda, ... İn-
şaat ve Makina San. Ltd. Şti.'nin vergi borçlarından dolayı davacı
şirket hakkında takibata geçildiği ve şirket tüzel kişiliğine ait bir
araca ... günlü işlemle haciz uygulandığı, ayrıca şirket borçlarının
tahsili amacıyla, şirket adına düzenlenen ödeme emirlerinin ... tari-
hinde tebliğ edildiği, henüz bu takibat sonuçlandırılmadan, aynı ta-
rihlerde, şirket müdürü hakkında da şirket tüzel kişiliği hakkında ya-
pılan takibata paralel olarak takibat yapıldığı ve davacının özel ara-
cına ve özel hesabına ... ve ... tarihlerinde haciz uygulandığı bu ha-
cizlerden sonra da, şirket borçlarının tahsili amacıyla ödeme emri dü-
zenlendiği ve düzenlenen ödeme emirlerinin ... tarihinde davacıya teb-
liğ edildiğinin anlaşıldığı, Vergi Usul Kanunu'nun 10 uncu maddesi u-
yarınca, şirket tüzel kişiliği hakkında yapılan takibat sonuçlandırıl-
madan, tüzel kişiliğin temsilcileri hakkında takibat yapılmasının ya-
saya aykırı olduğu, yine 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, ödeme
emri düzenlenmeden haciz işlemi uygulanmasının mümkün olmadığı, 6183
sayılı Kanun'un mükerrer 35 inci maddesi uyarınca yapılacak takibatın
vergi ve benzeri mali yükümler dışındaki borçları kapsadığı, davacı a-
dına uygulanan haciz işleminde yasaya uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle
haciz işleminin iptaline karar verilmiştir. Davalı İdare, yapılan iş-
lemde yasaya aykırılık bulunmadığını ileri sürerek kararın bozulması-
nı istemektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen
kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulması-
nı sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine karar verildi. (MT/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA