kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1992 635 1990 1473 19/02/1992
 
EK İMAR PLANI ÇALIŞMALARINA BAŞLANDIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, BU PLANIN KAP-
SAYACAĞI ALANDA MEVCUT PLANLA BÜTÜNLEŞMEYEN KONUMDA BULUNAN ALANLAR
İÇİN HAZIRLANAN MEVZİİ İMAR PLANININ KABUL EDİLMEMESİNDE MEVZUATA AYKI
RILIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava, taşınmazda akaryakıt istasyonu yapmak üzere hazırlanan mevzii
imar planının onanmamasına ilişkin Belediye Meclisi kararının iptali
istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince davacının taşınmazında akaryakıt
istasyonu ve tesisleri yapımı için Belediye Başkanlığına başvurduğu,
belediyece davacıdan ilgili kamu kuruluşlarından uygunluk raporu alın-
ması ve mevzii imar planının yapımı istendiği, davacının bu raporları
aldığı ve mevzii imar planı yaptırarak Belediyeye başvurduğu, ancak be
lediyenin davacının isteğini taşınmazın mücavir alan içine alındığı ge
rekçesiyle reddettiği, bu gerekçenin geleceğe ilişkin sebeplere dayan-
dığı taşınmazla ilgili mücavir saha kararının onaylanıp kesinleşmedi-
ği, ayrıca imar mevzuatına mücavir alan içinde yapılaşma olmayacağı yo
lunda bir hüküm de bulunmadığı, tüm belgelerin hazırlamasına karşın da
valı idarenin gelecekteki varsayımlara dayanarak isteği reddetmesinde
hukuka uyarlık görülmediği belirtilerek işlem iptal edilmiş, bu karar
davalı idarece temyiz edilmiştir.
Dosyasının incelenmesinden, dava konusu taşınmazın belediye sınırları
içinde imar planı sınırları dışında kaldığı, davacının hazırlattığı
mevzii imar planın ise, yörede imar planı çalışmalarına başlandığı, ya
pılacak mevzii imar planlarının bu çalışmalarda bağlayıcı olmasının ön
lenmesi amacıyla kabul edilmediği anlaşılmaktadır.
İmar planının Yapılmasına ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönet-
melikte, ilave imar planları, mevcut imar planının gelişme alanları
açısından ihtiyaca cevap vermediği hallerde, mevcut imar planına biti-
şik ve mevcut imar planının genel arazi kullanış kararları ile tutarlı
ve yine mevcut imar planı ile ulaşım açısından bütünlük ve uyum sağla-
yacak biçimde hazırlanacak planlar, mevzii imar planları ise mevcut
imar planı sınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir konumda
bulunan alanlar üzerinde hazırlanan ve sosyal ve teknik alt yapı ihti-
yaçlarını kendi bünyesinde sağlayan planlar olarak tanımlanmaktadır.
Olayda, davalı idarenin, bir ilave imar planı yapımı çalışmasına başla
dığı anlaşılmaktadır. Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı gibi mev-
cut imar planı ile bütünlük ve uyum içinde olması gereken ve çalışmala
rına başlanılan ilave imar planın kapsayacağı yörede, mevcut planla bü
tünleşmeyen konumda bulunan alanlar için hazırlanan mevzii imar planı-
nın kabul edilmemesi yolunda tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık
bulunmadığından, yukarıda özetlenen mahkeme kararında isabet görülme-
miştir.
Açıklanan nedenlerle temyize konu Eskişehir İdare Mahkemesinin 22.3.
1990 günlü, 1990/293 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.

BŞ/SE(DAN-DER, SAYI:86)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA