kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1988 803 1987 5793 24/02/1988
 
KOLLEKTİF ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ ORTAĞIN AĞIR HASTALIĞININ ZORLAYICI
NEDEN SAYILMASININ ANCAK KİŞİSEL VERGİ ÖDEVLERİNDE GEÇERLİ OLACAĞI,
ŞİRKETİN İŞ VE İŞLEMLERİNİN MÜDÜR DÜZEYİNDE YÖNETİCİLER TARAFINDAN YÜ-
RÜTÜLDÜĞÜ VE BİR KISIM ÖDEMELERİN YAPILDIĞI, NAKİT AKIŞININ SÜRDÜRÜL-
DÜĞÜ GÖZÖNÜNE ALINDIĞINDA ŞİRKETE AİT VERGİ BORÇLARININ ÖDENMESİ BAKI-
MINDAN TEMSİL YETKİSİNE HAİZ ORTAĞIN AĞIR HASTALIĞININ ZORLAYICI NEDEN
OLARAK KABULÜNÜN YASAYA UYGUN DÜŞMEYECEĞİ HK.<
Uluslararası kara taşımacılığı yapan kollektif şirketin, 2801 sayılı
Yasa uyarınca taksitlendirilen vergi borçlarının şirketi temsile yet-
kili paydaşının, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından zorlayıcı neden
sayılan ağır hastalığı nedeniyle süresinde ödenemeyen kısmı nedeniyle,
aynı dönemde şirketin başka ödemelerini de durdurduğu saptandığı tak-
dirde 2801 sayılı Yasa hükümlerini ihlal etmiş sayılmaması yolundaki
işlemde öngörülen koşulun, işlem metninden çıkarılmasına ilişkin iste-
min reddi yolunda kurulan olumsuz işleme karşı açılan davanın reddine
ilişkin Vergi Mahkemesi kararı temyiz edilmiştir.
Vergi Usul Kanununun 13.maddesinde, vergi ödevlerinden birinin yerine
getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, zorlayıcı neden sa-
yılmış ve aynı Yasanın 15.maddesinde de anılan neden ortadan kalkınca-
ya kadar sürelerin işlememesi kabul edilerek, zorlayıcı nedenin ilgi-
lilerce belgelenmesi öngörülmüştür. Her ne kadar maddede ağır hastalı-
ğın, hangi vergi ödevinin yerine getirilmesine engel olacağı konusunda
açıklık bulunmamaktaysa da yasa yapıcının, süre ile sınırlı ödevler
bakımından zorlayıcı nedeni engel saydığı anlaşılmaktadır. Vergi borcu
belli bir sürede ödenmesi gerektiğinden, zorlayıcı nedenlerin varlığın
da bu neden sürdükçe ödeme süresinin işlememesi, Vergi Usul Kanununun
15.maddesi hükmünün gereğidir. Ancak, zorlayıcı nedenlerden birinin
varlığının, hiçbir koşul aranmaksızın sürelerin işlememesi gibi bir
sonuca bağlanması, çok özel durumlarda geçerli istisnai kuralların,
öngörüldüğü amaç dışında uygulanması sonucunu doğuracaktır ki, böyle
bir uygulama, Vergi Usul Kanununun, vergi yasalarının uygulanmasını
düzenleyen 3.maddesinde yazılı amaca göre uygulama ilkesine aykırı
düşer.
Kollektif Şirketin temsil yetkisine sahip paydaşının ağır hastalığının
zorlayıcı neden sayılması gereken nitelik taşımasının, kişisel vergi
ödevlerinde geçerli olduğunda kuşku yoktur. Ancak, Şirketin iş ve iş-
lemlerinin müdür düzeyinde yöneticiler tarafından yürütüldüğü, kimi
kamu kuruluşlarına gerekli ödemelerin yapıldığı, şirketin nakit akışı-
nın sürdüğü vergi inceleme raporuyla saptanan süre içinde, temsil yet-
kisini haiz paydaşın zorlayıcı neden sayılan ağır hastalığının, tak-
sitlendirilen şirkete ait vergi borçlarının ödenmesi bakımından zorla-
yıcı neden kabulü, Vergi Usul Kanununun 15.maddesinin, yasa yapıcının
amacı aşılarak uygulanması anlamını taşıdığından Maliye ve Gümrük Ba-
kanlığınca kurulan işlemde yasaya aykırılık görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine karar verildi.(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA