kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 2087 1986 3190 30/10/1986
 
VERGİ MAHKEMESİ KARARINA GÖRE DUYURULAN İHBARNAMELERLE SALINAN GELİR
VERGİSİ İLE KESİLEN KAÇAKCILIK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE YARA-
TILAN UYUŞMAZLIĞIN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAY'DA ÇÖZÜMLENE-
MEYECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık mükellefin çalıştırdığı işçilere ait muhtasar beyannameleri
nin verilmemesi sebebi ile her dönem için resen takdir olunan matrah
üzerinden ayrı ayrı salınan gelir (stopaj), mali denge vergisi ile ke-
silen kaçakcılık cezasına karşı açılan davayı kısmen kabul eden Vergi
Mahkemesi kararına göre düzenlenen ihbarnamelerin karara aykırı bulun-
duğundan bahisle düzeltilmesine ilişkin olarak Vergi Dairesi Müdürlü-
ğüne vaki başvurusuna cevap verilmemesi üzerine doğrudan Danıştay'da
açtığı davada, Vergi Mahkemesinin sözkonusu kararına uygun olarak tar-
hiyat yapılmadığı ileri sürülerek salınan gelir vergisi ile kesilen
kaçakcılık cezasının kaldırılmasının istenilmesinden doğmuş bulunmak-
tadır.
2575 sayılı Danıştay Kanununun 23.maddesinde Danıştay'ın Vergi Mahkeme
lerinden verilen kararlara karşı vaki temyiz taleplerini karara bağla-
yacağı hükme bağlanmış, 24.maddesinde de ilk derece mahkemesi olarak
Danıştay'da görülecek davalar 10 bend halinde açıklanmış bulunmakta-
dır.
Diğer taraftan; 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri İdare Mahkemeleri
ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 6.mad-
desinde Genel Bütçeye, İl Özel İdareleri, belediye ve köylere ait ver-
gi resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunlara ilişkin zam ve
cezalar ile tarihlere ilişkin uyuşmazlıklar ile 6183 sayılı Amme Ala-
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulamasından doğan uyuşmaz-
lıkların çözümünde vergi mahkemelerinin görevli olduğu belirtilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, Davacı hakkında ... dönemleri ile ilgili
muhtasar beyannamelerin verilmemesi sebebiyle resen salınan gelir
(stopaj) vergisi ile kesilen kaçakçılık cezasına karşı açılan davayı
kısmen kabul eden Vergi Mahkemesi kararına göre düzenlenen ihbarname-
lerle salınan gelir ve mali denge vergileri ile kesilen kaçakçılık ce-
zasının mahkeme kararına aykırı bulunduğundan kaldırılması gerektiği
istemiyle dava açıldığı anlaşılmış olup bir ihtilaf Danıştay'ın ilk
derece mahkemesi olarak çözümleyeceği uyuşmazlık meyanında bulunmadı-
ğından davanın görev yönünden reddine, yukarıda açıklanan hükümler uya
rınca dosyanın Vergi Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.


(MS/EK)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA