kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1982 1218 1980 6191 05/03/1982
 
SATIŞI YAPILAN TAŞINMAZ NEDENİYLE YAPTIRILAN İNCELEMEDE EMSAL İLE İH-
TİLAFLININ AYNI NİTELİKTE OLMASI, TAM EMSAL BULUNULAMAZSA NİSBİ EMSAL
İLE KARŞILAŞTIRMA YAPILMASI GEREKECEĞİ HK. <
Dava; satışı yapılan taşınmaz için beyan edilen değer düşük görülerek
takdir olunan rayiç bedel üzerinden davalı adına ikmalen salınan kusur
cezalı gayrimenkul kıymet artış vergisini, yerinde yaptırılan bilirki-
şi incelemesine göre ve kusur cezasını zamanaşımı nedeniyle terkin et-
mek suretiyle değiştirerek onayan Temyiz Komisyonu kararının bozulması
isteminden ibarettir.
1318 sayılı kanunun 45.maddesinin gönderme yaptığı 198 sayılı Emlak
Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Kanunun 96.maddesiyle değişik 12.
maddesinde "ilgililer tarafından beyan edilecek satış değerleri ve sa-
tış bedellerinin beyan tarihindeki rayiç bedelden aşağı olamıyacağı,
rayiç bedelin beyan tarihindeki normal alım satım bedeli olduğu ve ra-
yiç bedel takdirinin Vergi Usul Kanununda yazılı Takdir Komisyonları
tarafından taşınmazın yeri, niteliği ve satış tarihindeki gayrimenkul
piyasasının durumu gözönüne alınarak yapılacağı belirtilmiştir.
Bu hüküm karşısında rayiç bedelin uygulanamıyacağı, halleri sayan 14.
maddenin kapsamı dışında kalan bütün satışlarda rayiç bedelin tesbiti
zorunlu olup bu da ancak uygun nitelikte bir emsal ile vergisi uyuş-
mazlık konusu taşınmazın karşılaştırılması yapıldıktan sonra açıklığa
kavuşabilir.
Dava dosyasının incelenmesinden vergisi uyuşmazlık konusu taşınmazın
arsa olduğu, emsalin ise üzerinde bina bulunan bir taşınmaz olduğu an-
laşılmaktadır. Emsal karşılaştırmasında asıl olan emsalin vergisi u-
yuşmazlık konusu taşınmaz ile aynı nitelikte yani tam emsal olması,
tam emsalin bulunamaması halinde nisbi emsal ile karşılaştırma yapıl-
masıdır.
Bu duruma göre arsa niteliğini taşıyan uyuşmazlık konusu taşınmaza ü-
zerinde bina bulunan bir taşınmazın emsal olabileceğini kabule imkan
yoktur.
Yukarda açıklanan nedenlerle noksan incelemeye dayanan bilirkişi rapo-
runu esas alan itiraz komisyonu kararının Temyiz Komisyonunca tasdi-
kinde kanuna uyarlık görülmediğinden gerekli inceleme yapıldıktan son-
ra yeniden bir karar verilmek üzere dava konusu Temyiz Komisyonu kara-
rının bozulmasına karar verildi.(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA