kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1985 836 1984 2451 17/05/1985
 
1- BEDEL ARTIRIMI DAVASI SONUCUNDA BELİRLENEN DEĞER FARKININ KAMULAŞ-
TIRMA KARARININ TEBLİĞ EDİLDİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE OLAN YASAL DÜZENLE-
MEYE GÖRE VERGİLENDİRİLMESİ GEREKECEĞİ;
2- BEDEL ARTIRIMI İSTEMİYLE ADLI YARGIYA YAPILAN BAŞVURUNUN ZAMANAŞIMI
SÜRESİNİ DURDURACAĞI HK. <
Uyuşmazlık; Adliye Mahkemesinde açılan kamulaştırma bedelinin artırıl-
ması davası sonucunda mahkemece artırılan bedel üzerinden salınan Gay-
rimenkul Kıymet Artışı ve Mali Denge Vergisini zamanaşımı nedeniyle
terkin eden Vergi Mahkemesinin taraflarca bozulması isteğinden doğmuş-
tur.
Türk Medeni Kanununun 633.maddesinde kamulaştırma suretiyle bir taşın-
mazı iktisap eden kimsenin tescilden evvel dahi taşınmaza malik olana-
ğı hükme bağlandığına göre, 6830 sayılı İstimlak Kanunu hükümlerine
göre kamulaştırma kararının yükümlüye tebliğ edildiği tarihte ivazlı
devrin ve dolayısıyla vergiyi doğuran olayın meydana geldiğinin kabulü
gerekmektedir. Ancak vergiye tabi fark matrah, yükümlünün tezyidi be-
del davası açması sonucu taşınmazın kamulaştırıldığı tarihteki değeri
tesbit edilmek suretiyle kamulaştırma bedelinin artırılması neticesin-
de meydana gelmiştir.
Bu nedenle tezyidi bedel davası sonuçlandığı tarihdeki yasa hükümleri-
nin uygulanması gerektiği yolundaki yükümlü davasında isabet görülme-
miştir.
Vergi Dairesi Davasına gelince;
Olayda yükümlünün sahibi bulunduğu taşınmazların Toprak ve Tarım Re-
formu müsteşarlığınca 1976 yılında kamulaştırıldığı, ancak yükümlü ta-
rafından Siverek Asliye Hukuk Mahkemesine açılan tezyidi bedel davası
sonucunda mahkemece kamulaştırma bedelinin yükseltilmiş olduğu ve bu
miktara göre saptanan matrah üzerinden yükümlü adına tarhiyat yapıldı-
ğı anlaşılmaktadır.
Bu durumda Verginin matrahı bedel artırımı davası sonucu adli yargı
kararı ile saptanan değer olduğuna göre, adli yargıda taşınmazın kamu-
laştırma bedelinin tesbitine yönelik olarak açılan dava nedeniyle ge-
çen sürenin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 114.maddesindeki 5 yıllık
zamanaşımı süresini durduracağının kabulü zorunludur. Zira söz konusu
fark matrah yargı kararı ile ve vergiyi doğuran olayın vukuubulduğu
tarih itibariyle saptanmış olup, bu durumda vergi dairesine bir kusur
yüklenemiyeceğinden Vergi Mahkemesince adli yargıda bedel artırımı
davası nedeniyle geçen süre dikkate alınmaksızın 5 yıllık genel zaman-
aşımı geçtiğinden bahisle verginin terkininde hukuka uyarlık görülme-
miştir.
Açıklanan nedenlerle Vergi Dairesi yönünden tarhiyatı terkin eden Ver-
gi Mahkemesi kararının bozulmasına, kamulaştırma değeri (iktisap olu-
nan değer) ile iktisap maliyeti arasındaki fark üzerinden yasada öngö-
rülen indirim ve istisnalar düşüldükten sonra ve 1318 sayılı kanunun
olay tarihinde yürürlükte bulunan 39.maddesinde gösterilen nisbetler
uygulanmak suretiyle verginin hesaplanıp hesaplanmadığı hususu incele-
nerek bir karar verilmek üzere dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesi-
ne, yükümlü temyiz isteminin ise reddine karar verildi.

(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA