kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1992 4111 1991 4305 24/11/1992
 
ÇARPIŞARAK DÜŞEN İKİ SAVAŞ UÇAĞININ ETRAFA YAYILAN PARÇALARINDAN PİLAT
KOLTUĞUNDA BULUNAN ROKETLEME DÜĞMESİNE, DAVACI VE ARKADAŞLARINCA DOKU-
NULMASI SONUCU MEYDANA GELEN PATLAMA OLAYINDA İDARENİN TAZMİN SORUMLU-
LUĞU BULUNDUĞU HK.<
Adıyaman İli Samsat İlçesi hava sahasında iki savaş uçağının uçuş sı-
rasında çarpışarak düşmesinden sonra etrafa yayılan parçalardan pilot
koltuğundaki roketleme düğmesine basılması nedeniyle pilot koltuğunun
infilak etmesi sonucunda Abdülaziz Ulusoy'un ayağının kopmasıyla uğra-
nıldığı öne sürülen 8.000.000 lira maddi ve 1.500.000 lira manevi; ay-
rıca annesi Nazi Ulusoy'un ve babası Mehmet Ulusoy'un çocuklarının
desteğinden yoksun kaldıklarını öne sürerek 9.000.000 TL. maddi ve
1.000.000 lira manevi zararın tazmini istemiyle açılan dava sonucunda,
İdare Mahkemesince, olayda İdarenin hizmet kusuru bulunduğu, kaldı ki,
zararın objektif sorumluluk esaslarına görede tazmininin zorunlu oldu-
ğu gerekçesiyle, davacılardan Abdülaziz Ulusoy'un 8.000.000 lira maddi
ve 1.500.000 lira manevi tazminat istemi ile Nazi Ulusoy'un 1.000.000
lira manevi tazminat isteminin kabulüne fazlaya ilişkin istemlerin
reddine karar verilmiştir.
İdare Mahkemesi kararı, temyizen yapılan inceleme sonucunda Dairemiz-
ce, uçak enkazının çevre emniyetinin jandarma tarafından sağlandığı,
köylülerin enkaza yaklaşmamasının ikaz edildiği, sakatlanmanın davacı-
nın kendi kusurlu hareketi sonucunda meydana geldiği, idareye yüklene-
bilecek bir kusur bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuştur.
Davacılar Dairemizin 27.5.1991 günlü 1991/2005 sayılı kararının; uçak
enkazıyla ilgili önlemlerin yeterli olmadığı, köy ve ilçe hakkının or-
tak beyanına göre güvenlik görevlilerinin, etrafa yayılan enkazları o-
lay yerine gelen gençlere toplattıkları, olayda kusurlu olmadıkları
iddialarıyla düzeltilmesini istemektedirler.
Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince, davacı vekilince ileri sürülen
karar düzeltme nedenleri yerinde görülerek, Dairemizce verilen karar
kaldırılarak temyiz istemi yeneden incelendi, işin gereği düşünüldü:
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3622 sayılı Kanun ile de-
ğişik 49.maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde müm-
kündür.
Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sü-
rülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte gö-
rülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın o-
nanmasına karar verildi.

AYRIŞIK OY:
Düzeltilmesi istenilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, düzel-
tilmesini gerektiren bir neden bulunmadığı, düzeltme isteminin reddi
gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

(DAN-DER, SAYI:87)


(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA